Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: Lí LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ YấU CẦU QUẢN Lí 2
1.1. Khỏi niệm về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm trong cỏc Doanh nghiệp sản xuất. 2
1.1.1. Khỏi niệm chi phớ sản xuất. 2
1.1.1.1. Khỏi niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phớ sản xuất. 2
1.1.1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất. 3
1.1.2.Khỏi niệm giỏ thành sản phẩm sản xuất. 5
1.1.2.1. Khỏi niệm, bản chất và nội dung kinh tế phỏt sinh. 5
1.1.2.2. Phõn loại giỏ thành sản phẩm. 6
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm. 7
1.2. Hạch toỏn chi phớ sản xuất. 9
1.2.1. Đối tượng và phương phỏp hạch toỏn chi phớ sản xuất. 9
1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 9
1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí . 9
1.2.2. Nội dung hạch toỏn chi phớ. 10
1.2.2.1. Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 10
1.2.2.2. Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp. 15
1.2.2.3. Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung. 17
1.2.2.4. Hạch toỏn thiệt hại về sản phẩm hỏng trong sản xuất. 20
1.2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 20
1.2.3.1. Tổng hợp chi phớ sản xuất. 20
1.2.3.2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 23
1.3. Đối tượng tính giá thành và các phương pháp tính giá thành. 251.3.1. Đối tượng tính giá thành. 25
1.3.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 26
1.4. Tổ chức hệ thống sổ hạch toỏn chi phớ sản xuất trong một số hỡnh thức cụ thể. 28
1.4.1. Hệ thống sổ chi tiết chi tiết. 28
1.4.2. Hệ thống sổ tổng hợp. 28
1.5. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở một số nước trên thế giới. 29
1.5.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Mỹ. 29
1.5.1.1. Đặc điểm kế toán Mỹ. 29
1.5.1.2. Sự giống nhau và khác nhau giữa chế độ kế toán Việt Nam và kế toán Mỹ. 30
1.5.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Phỏp. 31
1.5.2.1. Đặc điểm kế toán Pháp. 31
1.5.2.2. Sự giống nhau giữa chế độ kế toán Pháp và chế độ kế toán Việt Nam. 32
1.5.2.3. Sự khác nhau giữa chế độ kế toán Pháp và chế độ kế toán Việt Nam. 32
1.6. Phõn tớch chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm sản xuất. 32
1.6.1. Phõn tớch khỏi quỏt tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 32
1.6.2. Phõn tớch khỏi quỏt tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch về chỉ tiờu chi phớ trờn 1000đ giá trị sản phẩm hàng hoá. 33
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ 34
2.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 342.1.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 34
2.1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 34
2.1.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 36
2.1.2. Đặc điểm về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 48
2.1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 48
2.1.2.2. Hỡnh thức kế toỏn và vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 54
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 54
2.2.1. Đặc điểmchi phí sản xuất tại Công ty. 54
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty. 54
2.2.1.2. Nguyờn tắc hạch toỏn chi phớ sản xuất tại Cụng ty. 55
2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 57
2.2.3. Hạch toỏn Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 58
2.2.3.1. Tài khoản sử dụng. 59
2.2.3.2. Chứng từ sử dụng. 60
2.2.3.3. Trỡnh tự hạch toỏn. 60
2.2.3.4. Quy trỡnh nhập dữ liệu. 61
2.2.3.5. Hệ thống sổ chi tiết và sổ tổng hợp của tài khoản 621. 62
2.2.4. Hạch toỏn Chi phớ nhõn cụng trực tiếp. 66
2.2.4.1. Tài khoản sử dụng. 70
2.2.4.2. Chứng từ sử dụng. 70
2.2.4.3. Trỡnh tự hạch toỏn. 71
2.2.4.4. Hệ thống sổ chi tiết và sổ tổng hợp của TK 622. 722.2.5. Hạch toỏn Chi phớ sản xuất chung. 75
2.2.5.1. Kế toán chi phí nhân viên phân xưởng. 76
2.2.5.2. Kế toỏn chi phớ vật liệu sản xuất chung. 78
2.2.5.3. Kế toán chi phí khấu hao TSCĐ. 81
2.2.5.4. Kế toỏn chi phớ dịch vụ mua ngoài. 85
2.2.5.5. Chi phớ bằng tiền khỏc. 88
2.2.6. Hạch toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất. 91
2.2.7. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 94
2.2.8. Phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất 96
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ. 98
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí giá thành tại Công ty. 98
3.1.1. Ưu điểm. 98
3.1.2. Nhược điểm. 100
3.2. Các biện pháp tăng cường quản lý chi phớ nhằm giảm giỏ thành tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 101
3.2.1. Tỡnh hỡnh tiờu thụ xi măng hiện nay 101
3.2.2 Cỏc biện phỏp nhằm giảm giỏ thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà. 103
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà . 104
3.3.1. Với công tác đánh giá sản phẩm dở dang. 104
3.3.2. Về cụng tỏc tớnh giỏ thành sản phẩm: 105
KẾT LUẬN 107
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.