Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay
MỤC LỤC

Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong 1
1.1. Đặc điểm của sản xuất xây lắp và yêu cầu công tác quản lý trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1
1.1.1 Đặc điểm của sản xuất xây lắp 1
1.1.2. Yêu cầu cơ bản về quản lý đầu tư và xây dưng. 3
1.1.3. Yêu cầu của công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 3
1.1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
1.2. Chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 5
1.2.1.Chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 5
1.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 10
1.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 11
1.3. Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp. 20
1.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá dự toán 21
1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán. 21
1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng hoàn thành tương đương 21
1.4. Giá thành sản phẩm xây lắp và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
1.4.1. Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành sản phẩm xây lắp 22
1.4.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 26
1.4.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 27
1.4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 28
1.5. hệ thống sổ kế toán sử dụng đế tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp 31
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại 33
công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bắc thái 33
2.1. Đặc điểm chung của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bắc thái 33
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 33
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái. 35
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong công ty 38
2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái. 42
2.2.1. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái. 42
2.2.2. Hệ thống chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 43
2.2.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái. 44
2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 56
2.2.4.Đánh giá sản phẩm làm dở ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái 59
2.2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái 60
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái 62
3.1. Nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái. 62
3.1.1. Ưu điểm 62
3.1.2. Một số tồn tại cần hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái 64
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái. 65
3.2.1. Về việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 65
3.2.2. Đối với kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 67
3.2.3. Trích trước tiền lương công nhân sản xuất nghỉ phép 68
3.2.4. Đối với khoản mục chi phí sử dụng máy thi công 70
3.2.5. Đối với khoản mục chi phí chung 70


Xem Thêm: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh sẽ giúp ích cho bạn.