Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng số 6
MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 2
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC SẢN PHẨM XÂY LẮP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2
1. Đặc điểm của ngành xây dựng và sản xuất sản phẩm xây lắp. 2
2. ý nghĩa của công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp. 3
3. Nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp. 3
II.NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 4
1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng. 4
1.1 Khái niệm chi phí sản xuất. 4
1.2. Phân loại chi phí sản xuất 5
2. Giá thành sản phẩm xây lắp 9
2.2. Khái niệm: 9
2.2. Các loại giá thành sản phẩm xây lắp 9
3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây dựng 11
4. Phương pháp tập hợp chi phí sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng 11
4.1. Tài khoản sử dụng 11
4.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 15
4.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 20
5. Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp. 21
5.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 21
6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp 23
7. Sơ qua về các hình thức kế toán trong các đơn vị: 29
CHƯƠNGII: TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG SỐ 6. 33
1. CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG SỐ 6. 33
1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 333535
1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp39
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 46
1.3.1. Tập hợp chi phí sản xuất chung trực tiếp dưới đội. 46
1.3.2 Phân bổ chi phí sản xuất chung của toàn công ty cho từng công trình 49
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 52
1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 55
2. CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY 56
2.1. Đánh giá sản phẩm làm dở. 56
2.2.Phương pháp, đối tượng và kỳ tính giá thành. 57
CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG SỐ 6 59
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC HIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 59
II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG SỐ 6 60
KẾT LUẬN 64


Xem Thêm: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở sẽ giúp ích cho bạn.