Tên đề tài:
NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOÀN VIỆT
LỜI NÓI ĐẦU


Xây dựng cơ bản là ngành tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng cho nền KTQD. Đây là ngành mũi nhọn trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Thành công của ngành XDCB trong những năm qua là điều kiện thúc đẩy CNH - HĐH.


Để đầu tư XDCB đạt được hiệu quả cao, doanh nghiệp phải có biện pháp thích hợp quản lý nguồn vốn, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát trong sản xuất, quá trình XDCB bao gồm nhiều khâu ( thiết kế, lập dự án, thi công, ) địa bàn thi công luôn thay đổi, thời gian thi công kéo dài nên công tác quản lý tài chính thường phức tạp, có nhiều điểm khác biệt so với các ngành kinh doanh khác.


Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, Nhà nước đã trao quyền tự chủ cho các đơn vị hoạt động SXKD và các doanh nghiệp phải thực sự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình, cụ thể là phải tự hạch toán lỗ, lãi. Phân tích tài chính nhằm mục đích cung cấp thông tin về thực trạng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn. Phân tích tài chính trở thành công cụ hết sức quan trọng trong quản lý kinh tế. Phân tích tài chính cung cấp cho nhà quản lý cái nhìn tổng quát về thực trạng của doanh nghiệp hiện tại, dự báo các vấn đề tài chính trong tương lai, cung cấp cho các nhà đầu tư tình hình phát triển và hiệu quả hoạt động, giúp các nhà chính sách đưa ra biện pháp quản lý hữu hiệu.


Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, công tác quản lý kinh tế nói chung, hạch toán kế toán- hệ thống thông tin và kiểm tra hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các cơ quan, nói riêng cũng đã có sự thay đổi cơ bản.


Hiện nay, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa – Xu thế tất yếu của thời đại, đòi hỏi công tác tổ chức HTKT, với vai trò là một công cụ phục vụ đắc lực cho quản lý của các nhà quản trị, các nhà đầu tư, nhà nước phải càng được xem trọng và không ngừng cải biến hoàn thiện.
Xuất phát từ vị trí quan trọng của công tác kế toán nói chung, sau khi hoàn thành chương trình học tập tại trường và được tiếp xúc với thực tế trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, cùng các anh chị phòng kế toán công ty đã giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết thúc, bài báo cáo thực tập tổng hợp gồm ba phần như sau:

Phần I:
Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt.
Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Viêt.
Phần III: Nhận xét chung về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt.

Trong thời gian thực tập ngắn ngủi tại công ty, em không tránh khỏi thiếu xót. Rất mong nhận được sự cảm thông góp ý của ban lãnh đạo công ty, các anh chi phòng kế toán và được sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.s Phạm Xuân Kiên. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, các anh chị phòng kế toán công ty cổ phần Toàn Việt đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo khoa kế toán của trương ĐHKTQD và đặc biệt là thầy giáo Th.s Phạm Xuân Kiên đã trực tiếp hướng dẫn và truyền đạt những ý kiến quý báu để em có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tổng hợp của mình.


MỤC LỤC


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ v
LỜI NÓI ĐẦU vi
PHẦN I 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG TOÀN VIÊT 1
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cp xây dựng Toàn Việt. 1
1.1.1 Giới thiệu chung về công ty. 1
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cp xây dựng Toàn Việt. 1
1.2.1.1 Giai đoạn 2007-2009. 1
1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 4
1.2.1 Nhiệm vụ, chức năng của công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 4
1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cp xây dựng Toàn Việt 4
1.2.3 Đặc điểm quá trình sản xuất kinh doanh. 5
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6
1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Toàn Việt 10


PHẦN II:TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOÀN VIỆT 12
2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 12
2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán. 12
2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty 14
2.2.1 Các chính sách kế toán chung 14
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 15
2.2.2.1 Chế độ chứng từ. 15
2.2.2.2 Cách thức tổ chức và quản lý chứng từ kế 15
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 15
2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 16
2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 19
2.3 Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu 19
2.3.1 Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền 19
2.3.1.2 Chứng từ sử dụng 20
2.3.1.3 Luân chuyển chứng từ 21
2.3.2 Đặc điểm kế toán tài sản cố định 23
2.3.2.1 Tài khoản sử dụng 23
2.3.2.3 Luân chuyển chứng từ 24
2.3.3Đặc điểm kế toán vật tư 25
2.3.3.1 Tài khoản sử dụng 25
2.3.3.2 Chứng từ sử dụng 25
2.3.3.3Luân chuyển chứng từ 26
2.3.4 Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
2.3.4.1 Tài khoản sử dụng 26
2.3.4.2 Chứng từ sử dụng 27
2.3.4.3 Luân chuyển chứng từ 27
2.3.5Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm . 27
2.3.5.1 Tài khoản sử dụng 27
2.3.5.2 Chứng từ sử dụng 28
2.3.5.3 Luân chuyển chứng từ 28
2.3.6 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 28
2.3.6.1 Tài khoản sử dụng 28
2.3.6.2Chứng từ sử dụng 29
2.3.6.3 Luân chuyển chứng từ . 29


PHẦN III:NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOÀN VIỆT 30
3.1 Nhận xét chung về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 30
3.1.1 Ưu điểm 30
3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân 30
3.2 Nhận xét chung về tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 30
3.2.1 Ưu điểm 30
3.2.2 Những tồn tại và nguyên nhân 31
KẾT LUẬN 33


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35


Xem Thêm: Nhận xét chung về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhận xét chung về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt sẽ giúp ích cho bạn.