Tên đề tài:
TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN
LỜI MỞ ĐẦU


Trong những năm gần đây, đất nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường mới đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khắc nghiệp giữa các doanh nghiệp. Sự cạnh tranh chủ yếu xoay quanh vấn đề về chất lượng và giá thành sản phẩm. Chúng ta biết rằng giá thị trường của sản phẩm được xác định dựa trên cơ sở hao phí lao động cá biệt thực tế của doanh nghiệp. Nếu giá sản phẩm được định ra bởi doanh nghiệp thấp hơn giá thị trường sẽ tạo ra cho doanh nghiệp một ưu thế cạnh tranh. Chính vì lẽ đó mà giá thành sản phẩm trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp.
Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp đánh giá chất lượng nhiều mặt hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh một cách tổng quát về mặt kinh tế, kỹ thuật, tổ chức quản lý doanh nghiệp. Giá thành là cơ sở để định giá bán sản phẩm, là cơ sở để đánh giá hạch toán kinh tế nội bộ, phân tích chi phí, đồng thời là căn cứ để xác định kết quả kinh doanh.
Với vai trò hết sức to lớn của giá thành đã đặt ra yêu cầu cần thiết khách quan là phải có tính chính xác, hợp lý giá thành của sản phẩm.


Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường, tính kịp thời của thông tin kinh tế nói chung, thông tin về giá thành sản phẩm nói riêng là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp trên thương trường. Chính vì vậy, mà giá thành sản phẩm không những phải được tính toán một cách chính xác hợp lý mà còn đảm bảo tính chất kịp thời, để cung cấp các thông tin cần thiết cho các quyết định kinh tế. Tính chính xác và tính kịp thời của thông tin về giá thành trong một chừng mực nhất định có thể mâu thuẫn với nhau. Đảm bảo sự chính xác có thể thông tin không kịp thời được. Ngược lại, đảm bảo được tính kịp thời thì mới có thông tin chính xác được. Do vậy cần phải kết hợp hài hoà hai tính chất này. Nghĩa là, đảm bảo tính chất kịp thời của thông tin với mức độ chính xác có thể chấp nhận được. Nhưng làm thế nào để tính được giá thành sản phẩm đảm bảo được yêu cầu trên. Điều đó có thể thực hiện được thông qua các hệ thống kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành.


Nhận thức được tầm quan trong của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn. Cùng với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Nguyễn Bình Yến và cán bộ phòng kế toán của Công ty, em đã quyết định chọn đề tài “Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn”.

Ngoài lời mở đầu và phần kết luận nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn.
Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn .
Chương III: Một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN 3
1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn . 3
1.1. Sơ lược về Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn. 3
1.2. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 4
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 6
1.3.1. Đặc điểm bộ máy quản lý. 6
1.3.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức và quản lý tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Sơn. 7
1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 10
1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 12
1.5. Tổ chức công tác kế toán của công ty 13
1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 13
1.5.2. Chế độ kế toán và các nguyên tắc kế toán áp dụng trong công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn 16


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN 20
2. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất 20
2.1. Chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất 20
2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 21
2.3. Phương pháp và quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất 21
2.3.1. Trình tự kế toán chi phí sản xuất 22
2.3.2. Nội dung và phương pháp kế toán chi phí sản xuất 22
2.4. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ 58
2.5. Thực trạng công tác tính giá thành tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn 60
2.5.1. Công tác quản lý giá thành ở công ty 60
2.5.2 Đối tượng và kỳ tính giá thành 60
2.5.3 Phương pháp tính giá thành áp dụng tại công ty 61


CHƯƠNG III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNGTÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN 63
3. Nhận xét về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty 63
3.1 Về tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ 63
3.1.2. Về đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 64
3.1.3. Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 64
3.1.4. Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp 65
3.1.5. Về kế toán chi phí sử dụng máy thi công 66
3.1.6. Về kế toán chi phí sản xuất chung 66
3.1.7. Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 67
4. Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty 68
4.1. Về hệ thống sổ Công ty sử dụng 68
4.2. Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 69
4.3. Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp 70
4.4. Về kế toán chi phí sử dụng máy thi công 72
4.5. Về kế toán chi phí sản xuất chung 72
4.6. Về áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Sơn 74
KẾT LUẬN 75


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77


Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.