Tên đề tài
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Điện-Tự động hóa H.T.H.
LỜI NÓI ĐẦU


Những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đang dần dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế, Việt Nam mở đường thông thương với các nước bạn để tiếp nhận tiến bộ khoa học kĩ thuật.
Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của nền kinh tế Nhà nước theo định hướng XHCN hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải hạch toán độc lập tự chủ, hoạt động của các doanh nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.


Bất kì một doanh nghiệp nào ngay từ khi mới thành lập đều xác định với mục tiêu chính là:”Tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí”.


Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế giữ vai trò là cầu nối giưã sản xuất với tiêu dùng. Có thể hiểu quy trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là việc mua vào- dự trữ- bán ra các loại hàng hóa, thành phẩm, lao vụ dịch vụ. Mỗi nghiệp vụ, mỗi khâu đều có ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, xong bán hàng là khâu cuối cùng và có tính quyết định đến hiệu quả của chu trình kinh doanh. Để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra ở trên thì công tác kế toán nói chung và công tác kế toán hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phải được thực hiện tốt và là một bộ phận không thể thiếu trong sản xuất kinh doanh nói chung và trong kinh doanh thương mại nói riêng. Nó phản ánh và giám đốc tình hình biến động của hàng hóa, phát hiện những mặt hàng có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng như tình hình tiêu thụ hàng hóa và công nợ để từ đó tham mưu cho các lãnh đạo, các doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.


Xuất phát từ quá trình thực tế thực tập tại Công ty TNHH Điện - Tự động hóa H.T.H, đồng thời được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo – ThS. Trịnh Thu Nguyệt cùng các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của công ty em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Điện-Tự động hóa H.T.H.” làm đối tượng nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp.


PHẦN 1: - 3 -
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI - 3 -
1.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại - 3 -
1.1.1. Khái niệm hàng hóa và hoạt động kinh doanh thương mại: - 3 -
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại: - 3 -
1.1.3. Y nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại: - 4 -
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại: - 4 -
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: - 5 -
1.2.1. Thời điểm xác định doanh thu bán hàng: - 6 -
1.2.2. Các phương thức bán hàng: - 6 -
1.2.2.1. Phương thức bán buôn hàng hóa: - 7 -
1.2.2.2. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi: - 8 -
1.2.2.3. Phương thức bán lẻ hàng hóa: - 8 -
1.2.2.4. Phương thức hàng đổi hàng: - 8 -
1.2.2.5. Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận: - 8 -
1.2.3. Các phương thức xác định giá hàng xuất bán: - 8 -
1.2.3.1. Phương pháp giá đơn vị bình quân: - 8 -
1.2.3.2: Phương pháp giá thực tế đích danh: - 10 -
1.2.3.3: Phương pháp nhập trước, xuất trước ( FIFO ): - 11 -
1.2.3.4: Phương pháp nhập sau, xuất trước ( LIFO ): - 11 -
1.2.4: Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại: - 11 -
1.2.4.1: Kế toán giá vốn hàng bán: - 11 -
1 2.4.2: Kế toán doanh thu bán hàng: - 15 -
1.2.5. Kế toán chi phí lưu thông hàng hóa và chi phí quản lý doanh nghiệp: - 23 -
1.2.5.1. Kế toán chi phí thu mua hàng hóa: - 23 -
1.2.5.2. Kế toán chi phí bán hàng: - 25 -
1.2.5.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp: - 30 -
1.2.6. Kế toán kết quả tiêu thụ hàng hóa: - 33 -
1.2.6.1. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa: - 33 -
1.2.6.2. Phương pháp kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa: - 33 -
1.2.7. Hệ thống sổ kế toán sử dụng: - 35 -


PHẦN 2: - 41 -
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA H.T.H - 41 -
2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Điện - Tự động hóa H.T.H: - 41 -
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: - 41 -
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh cua cong ty TNHH Điện – Tự động hóa H.T.H: - 41 -
2.1.3. Tổ chức bộ máy của công ty: - 43 -
2.1.3.1. Mô hình quản lý: - 43 -
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: - 43 -
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: - 44 -
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán: - 44 -
2.1.4.2. Chính sách kế toán tại công ty TNHH Điện - Tự động hóa H.T.H: - 46 -
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Điện – Tự động hóa H.T.H - 49 -
2.2.1. Chứng từ sử dụng - 49 -
2.2.3. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty: - 57 -
2.2.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Điện – Tự động hoá H.T.H: - 59 -
2.2.4.1. Sổ nhật ký chung: - 60 -
2.2.4.2. Sổ chi tiết: - 60 -
2.2.4.3. Sổ cái: - 62 -


PHẦN 3: - 73 -
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HOÁ H.T.H - 73 -
3.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Điện – Tự động hoá H.T.H: - 73 -
3.1.1. Về ưu điểm: - 73 -
3.1.2 Về nhược điểm: - 74 -
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Điện – Tự động hoá H.T.H: - 76 -
3.2.1. Về phạm vi thời điểm ghi nhận doanh thu: - 76 -
3.2.3. Về tài khoản sử dụng: - 79 -
3.2.4 Về sổ kế toán sử dụng: - 80 -


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Điện-Tự động hó
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Điện-Tự động hó sẽ giúp ích cho bạn.