Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bao bì Việt Hưng
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH BAO Bè VIỆT HƯNG 3
I. QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
DOANH NGHIỆP 3
1. Giới thiệu về cụng ty. 3
2. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty. 3
3.Thị trường tiêu thụ 4
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT-KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP: 5
1. Cụng tỏc tổ chức bộ mỏy quản lý: 5
2. Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các phũng ban. 6
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất: 7
4. Quy trỡnh cụng nghệ chế tạo sản phẩm: 9
Sơ đồ dây chuyền công nghệ 10
III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CễNG TY TNHH BAO Bè VIỆT HƯNG: 11
1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán : 11
2.Tổ chức bộ mỏy kế toỏn. 12
3. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá, các phương thức bán hàng và thể thức
thanh toỏn: 15
CHƯƠNG II: THƯC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BAO Bè VIỆT HƯNG 17
I. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ NGUYấN VẬT LIỆU SẢN XUẤT TRỰC TIẾP. 17
II. KẾ TOÁN TẬP HỢP NHÂN CễNG TRỰC TIẾP. 26
III. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG. 33
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY TNHH BAO Bì
VIỆT HƯNG
47
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BAO Bè VIỆT HƯNG. 47
1. Đánh giá chung về công tỏc kế toỏn. 47
2. Ưu điểm, nhược điểm 48
3. Những tồn tại: 49
II. Một số ý kiến hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành tại cụng ty TNHH Bao Bỡ Việt Hưng. 51
1. Hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất 51
2. Hoàn thiện kế toỏn tớnh giỏ thành sản phẩm bao bỡ 57
KẾT LUẬN 60


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bao bì Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bao bì Việt sẽ giúp ích cho bạn.