Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) thực hiện
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chương I: Lí LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG 1
1.1 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) 1
1.1.1 Mục tiêu và Nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán BCTC 1
1.1.1.1 Mục tiờu kiểm toỏn BCTC: 1
1.1.1.2 Các nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán BCTC: 2
1.1.2 Nội dung của kiểm toỏn BCTC: 2
1.1.3 Quy trỡnh kiểm toỏn BCTC: 3
1.1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toỏn 3
1.1.3.2 Thực hiện kiểm toỏn 11
1.1.3.3 Kết thỳc cụng việc kiểm toỏn 13
1.2.1 Nội dung đặc điểm và mục tiêu kiểm toán khoản phải thu khách hàng 16
1.2.1.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục phải thu khách hàng 16
1.2.1.2 Mục tiờu và thủ tục kiểm toỏn cỏc khoản phải thu khỏch hàng 22
Chương II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HANOI)
THỰC HIỆN 26
2.1 KHÁI QUÁT VỀ CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI
(CPA HANOI) 26
2.1.1 Sự hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty Kiểm toỏn và Kế toỏn Hà Nội 26
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 27
2.1.3 Dịch vụ cung cấp 28
2.1.4 Khỏch hàng 29
2.2 QUY TRèNH KIỂM TOÁN CHUNG DO CễNG TY THỰC HIỆN 32
2.2.1 Khảo sát và đánh giá khách hàng 33
2.2.2 Ký hợp đồng và cung cấp dịch vụ 33
2.2.3 Lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trỡnh kiểm toỏn 33
2.2.3.1 Lập kế hoạch chiến lược kiểm toán 33
2.2.3.2 Lập kế hoạch kiểm toỏn tổng thể 34
2.2.3.3 Thiết kế các chương trỡnh kiểm toỏn 35
2.2.4 Thực hiện kiểm toỏn 35
2.2.5 Phỏt hành Bỏo cỏo kiểm toỏn và Thư quản lý (nếu cú) 36
2.3 QUY TRèNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG CỦA CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI 36
2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toỏn 36
2.3.1.1 Đánh giỏ trọng yếu và rủi ro trong quỏ trỡnh kiểm toỏn khoản phải thu khỏch hàng 37
2.3.1.2 Tỡm hiểu hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát 38
2.3.1.3 Thiết kế chương trỡnh kiểm toán và thủ tục cần thiết để kiểm toán khoản phải thu khách hàng 38
2.3.2.1 Thực hiện cỏc thử nghiệm kiểm soỏt 39
2.3.2.2 Thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn khoản phải thu khỏch hàng 39
2.3.2.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết đối với các khoản phải thu khách hàng 40
2.3.3 Kết thỳc kiểm toỏn khoản phải thu khỏch hàng do Cụng ty CPA Hanoi thực hiện 42
2.4 KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG CỦA CễNG TY ABC DO CễNG TY CPA HANOI THỰC HIỆN 42
2.4.1 Khảo sát và đánh giá khách hàng 42
2.4.2 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán 43
2.4.3 Lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trỡnh kiểm toỏn khoản phải thu khỏch hàng 43
2.4.3.1 Tỡm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng 43
2.4.3.2 Thu thập thụng tin về nghĩa vụ phỏp lý của khỏch hàng 46
2.4.3.3 Tỡm hiểu hệ thống kiểm soỏt nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát 46
2.4.3.4 Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán 47
2.4.3.5 Thiết kế chương trỡnh kiểm toỏn 48
2.4.4 Thực hiện kiểm toỏn 48
Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HANOI) THỰC HIỆN 50
3.1 NHẬN XẫT CễNG TÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CPA HANOI THỰC HIỆN 50
3.1.1 Ưu điểm 50
3.1.2 Nhược điểm 51
3.2 KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRèNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CPA HANOI THỰC HIỆN 52
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện khoản phải thu khỏch hàng 52
3.2.2 Những phương hướng hoàn thiện quy trỡnh kiểm toỏn khoản phải thu khỏch hàng 52
3.2.2.1 Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 52
3.2.1.2 Kiến nghị về thực hiện kiểm toỏn khoản phải thu khỏch hàng 55
3.2.1.3 Kiến nghị về kết thỳc kiểm toỏn 58
KẾT LUẬN 61


Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Cô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Cô sẽ giúp ích cho bạn.