Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Trần Duy Hưng
MỤC LỤC

Chương 1: Lý luận chung về tín dụng ngân hàng và kế toán cho vay trong ngân hàng thương mại 3
1.1 Khái quát về tín dụng ngân hàng 3
1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 3
1.1.2 Đặc trưng tín dụng ngân hàng 4
1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 5
1.1.4 Các hình thức cấp tín dụng 7
1.2 Kế toán nghiệp vụ cho vay trong các ngân hàng thương mại 10
1.2.1 Một số vấn đề chung về kế toán ngân hàng thương mại 10
1.2.2 Kế toán nghiệp vụ cho vay 14
1.2.3 Qui trình kế toán nghiệp vụ cho vay 20
1.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả & các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay 26
1.3.1 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kế toán cho vay 26
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu qủa nghiệp vụ kế toán cho vay trong các NHTM 27
Chương 2: Thực trạng hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng Quân Đội chi nhánh Trần Duy Hưng 32
2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Trần Duy Hưng 32
2.1.1 Bối cảnh hoạt động của NHTM CPQĐ - Trần Duy Hưng 32
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của NHMCP Quân đội 34
2.1.3 Cơ cấu tổ chức 35
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu 37
2.2 Thực trạng hiệu quả kế toán cho vay tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Trần Duy Hưng 47
2.2.1 Thực trạng thực hiện quy trình kế toán cho vay 47
2.2.2 Thực trạng hiệu quả kế toán cho vay tại chi nhánh 65
2.3 Đánh giá chung về thực trạng hiệu quả kế toán cho vay tại chi nhánh Trần Duy Hưng 67
2.3.1 Những kết quả đạt được 67
2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân tồn tại của hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Trần Duy Hưng 69
Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Trần Duy Hưng 74
3.1 Định hướng phát triển của chi nhánh Trần Duy Hưng 74
3.1.1 Về nguồn vốn huy động 74
3.1.2 Về hoạt động tín dụng 74
3.1.3 Về việc phát triển sản phẩm, dịch vụ mới 75
3.1.4 Về nguồn nhân lực 75
3.1.5 Về cơ sở vật chất 76
3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Trần Duy Hưng 76
3.2.1 Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ đối với kế toán tiền vay 76
3.2.2 Về mô hình giao dịch trong nghiệp vụ cho vay 77
3.2.3 Hoàn thiện phương pháp tính và thu lãi cho vay 77
3.2.4 Nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ hoá vào nghiệp vụ kế toán cho vay 78
3.2.5 Kế toán chuyển nợ quá hạn kịp thời, tránh tình trạng tồn đọng nhiều nợ quá hạn tiềm ẩn 80
3.2.6 Kế toán thực hiện tốt hơn việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 81
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay 81
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 81
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 83
3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Quân Đội 84


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quâ sẽ giúp ích cho bạn.