Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-5
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: Lí LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
I. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 3
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến quá trỡnh hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 3
1.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại doanh nghiệp xõy lắp 5
1.2.1. Chi phớ sản xuất 5
1.2.2. Giỏ thành sản phẩm xõy lắp 6
1.3. Hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp 8
1.3.1.Hạch toỏn chi phớ sản xuất 8
1.3.1.1. Hạch toỏn chi phớ NVLTT_ TK 621 8
1.3.1.2. Hạch toỏn về chi phớ NCTT_ TK 622 10
1.3.1.3. Hạch toỏn chi phớ sử dụng MTC_ TK 623 11
1.3.1.4. Hạch toỏn chi phớ SXC_ TK 627 13
1.3.2.Hạch toỏn tớnh giỏ thành sản phẩm 15
1.3.2.1. Các phương pháp tập hợp tính giá thành sản phẩm 15
1.3.2.2. Tính giá thành sản phẩm theo phương phỏp trực tiếp 16
1.3.3. Hạch toỏn thiệt hại trong xõy lắp 18
1.3.4. Hạch toỏn chi phớ dở dang trong doanh nghiệp xõy lắp 19
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11 -5 20
I. Tổng quan về Xí nghiệp Sông Đà 11 -5 20
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Xớ nghiệp 20
1.2. Đặc điểm bộ máy tổ chức và quản lý của Xớ nghiệp 22
1.3. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn và cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn tại Xớ nghiệp 24
1.3.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 24
1.4. Đặc điểm quy trỡnh sản xuất, thi cụng cụng trỡnh 29
II. Thực trạng hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Xớ nghiệp 31
2.1. Khỏi quỏt chung về CPSX và GTSP tại Xớ nghiệp 31
2.1.1. Khỏi quỏt chung về chi phớ sản xuất 31
2.1.2. Khỏi quỏt chung về giỏ thành sản phẩm 32
2.2. Trỡnh tự hạch toỏn chi phớ sản xuất tại Xớ nghiệp 33
2.2.1. Nội dung hạch toỏn chi phớ sản xuất 33
2.2.2.Hạch toỏn chi phớ Nguyờn vật liệu trực tiếp 35
2.2.3. Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 46
2.2.4. Hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng 52
2.2.5. Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung 61
2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 68
2.3.1. Tổng hợp chi phớ sản xuất cuối kỳ 68
2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 70
PHẦN III: HOÀN THIỆN QUÁ TRèNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11 - 5 77
I. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán CPSX và tính GTSP tại Xí nghiệp Sông Đà 11-5 77
1.1. Đánh giá quá trỡnh hạch toỏn CPSX và tớnh GTSP tại đơn vị 77
1.1.1. Về tổ chức quản lý 77
1.1.2.Về mặt tổ chức sản xuất 78
1.1.3.Về tổ chức bộ mỏy kế toỏn 78
1.1.4.Về tổ chức cụng tỏc kế toỏn 78
1.1.6.Về cụng tỏc kế toỏn CPSX và tớnh GTSP 79
1.1.7.Việc tổ chức quản lý chi phớ 81
II. Phương hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính GTSP tại đơn vị 83
2.1. Sự cần thiết của cụng tỏc hạch toỏn CPSX và tớnh GTSP 83
2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính GTSP tại đơn vị 85
2.2.1.Về hạch toỏn chi phớ sản xuất 85
2.2.2. Về quản lý 87
2.2.3. Về việc trớch khấu hao TSCĐ 87
2.2.4. Về cụng tỏc kỹ thuật. 88
2.2.5.Về cụng tỏc Kinh tế – Tài chớnh 88
III. Một số biện phỏp giảm chi phớ sản xuất và hạ giỏ thành sản phẩm 89
3.1 Tiết kiệm chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 89
3.2 Sử dụng hiệu quả chi phớ nhõn cụng trực tiếp 89
3.3 Sử dụng hợp lý chi phớ mỏy thi cụng 89
3.4 Sử dụng tiết kiệm chi phớ sản xuất chung 90
3.5. Tăng cường nâng cao năng suất lao động 90
KẾT LUẬN 91


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-5
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-5 sẽ giúp ích cho bạn.