Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội 3
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: 3
1.1.1 Giai đoạn từ năm 1898 đến năm 1954 3
1.1.2 Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1990: 3
1.1.3 Giai đoạn từ 1990 đến nay: 4
1.1.4 Ngành nghề kinh doanh 5
1.1. 5 Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của công ty qua các năm qua 5
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty: 7
1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: 7
1.2.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh: 12
1.2.2.1 Một số quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu: 12
1.2.2.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh: 14
1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán : 16
1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán : 16
1.3.2 Đặc điểm tổ chức sổ kế toán : 20
1.3.2.1Chính sách kế toán áp dụng tại công ty: 20
1.3.2.2 Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty: 20
1.4 Một số đặc điểm kinh tế tài chính khác. 21
Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội 23
2.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 23
2.1.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty: 23
2.1.2 Đặc điểm tính giá thành sản phẩm tại Công ty: 24
2.2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 25
2.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 32
2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 40
2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 53
2.6 Tập hợp chi phí , kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 55
2.7 Tính giá thành sản phẩm 58
Chương III một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cồn rượu 63
3.1 Một số nhận xét: 63
3.1.1 Nhận xét chung: 63
3.1.1.1 Những ưu điểm: 63
3.1.1.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục: 65
3.1.2 Nhận xét về việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 66
3.1.2.1 Những ưu điểm: 66
3.1.2.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục: 67
3.2 Một số giả pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 68
3.3 Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị về tình hình chi phí sản xuất và tính giá thành cho từng sản phẩm 77
Kết luận 79
Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn rượu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn rượu sẽ giúp ích cho bạn.