Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Dược phẩm Trung ương I
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CễNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CễNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I 3
1.1. Tổng quan về tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Dược phẩm Trung ương I 3
1.1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 3
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh và tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty 5
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 8
1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 11
1.2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán 11
1.2.2. Đặc điểm về tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 16
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIấU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIấU THỤ TẠI CễNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I 22
2.1. Những đặc điểm chung về hàng hoá, thị trường và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Dược phẩm Trung ương I 22
2.1.1. Đặc điểm của hàng hoá và thị trường 22
2.1.2. Các phương thức tiêu thụ được sử dụng 23
2.1.3. Phương pháp hạch toán hàng hoá 24
2.2. Hạch toỏn giỏ vốn hàng bỏn 26
2.2.1. Phương pháp xác định GVHB 26
2.2.2. Hạch toỏn GVHB 27
2.3. Hạch toỏn cỏc khoản giảm giỏ hàng bỏn, hàng bỏn bị trả lại, chiết khấu hàng bỏn và doanh thu bỏn hàng 29
2.3.1. Hạch toỏn giảm giỏ hàng bỏn 29
2.3.2. Hạch toỏn hàng bỏn bị trả lại 30
2.3.3. Hạch toỏn chiết khấu bỏn hàng 36
2.3.4. Hạch toỏn doanh thu bỏn hàng 40
2.4. Hạch toỏn chi phớ bỏn hàng, chi phớ quản lý doanh nghiệp 50
2.4.1. Hạch toỏn chi phớ bỏn hàng 50
2.4.2. Hạch toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 54
2.5. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 59
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VÀ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 64
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Dược phẩm Trung ương I 64
3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 66
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 67
BẢNG Kí HIỆU VIẾT TẮT 71
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ 72
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Dược phẩm Trung ương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Dược phẩm Trung ương sẽ giúp ích cho bạn.