Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty ĐTSX & XNK cà phê cao su Nghệ An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 3
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất 6
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 6
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 8
1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 10
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán : 10
1.3.2. Đặc điểm tổ chức hỡnh thức sổ kế toỏn 12
1.4. Một số đặc điểm kinh tế tài chính khác 14
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 17
2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 17
2.2. Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 29
2.3. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 34
2.4. Kế toỏn chi phớ sản xuất chung 43
2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 48
2.5.1. Tổng hợp chi phớ sản xuất 48
2.5.2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 51
2.6. Tớnh giỏ thành phẩm 55
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 58
3.1. Đánh giá chung 58
3.1.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty 58
3.1.2. Đánh giá về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 62
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 65
3.3. Phương hướng hạ giá thành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 67
KẾT LUẬN 70


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty ĐTSX & xuất nhập khẩu cà phê cao s
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty ĐTSX & xuất nhập khẩu cà phê cao s sẽ giúp ích cho bạn.