Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Sông Đà
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CễNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SễNG ĐÀ 3

1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụng ty Cổ phần Vật liệu Xõy dựng Sụng Đà 3
1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty Cổ phần vật liệu xõy dựng Sụng Đà. 3
1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty 4
1.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy quản lý của Cụng ty 5
1.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Cụng ty Cổ phần VLXD Sụng Đà. 8
1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 11
1.2.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 11
1.2.2. Hỡnh thức ghi sổ kế toỏn 13
1.2.3. Chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng tại tại Cụng ty 17
1.2.3.1.Hệ thống tài khoản sử dụng tại Cụng ty 17
1.2.3.2. Hệ thống chứng từ sử dụng tại Cụng ty 17
1.2.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toỏn tại Cụng ty cổ phần VLXD Sụng Đà 18
1.2.3.4. Chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng liờn quan đến kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 21
2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 21
2.1.1.Những vấn đề chung về chi phớ sản xuất tại Cụng ty. 21
2.1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất của Cụng ty. 22
2.1.3. Đối tượng và phương phỏp kế toỏn chi phớ sản xuất. 23
2.1.3.1. Đối tượng kế toỏn chi phớ sản xuất 23
2.1.3.2. Phương phỏp kế toỏn chi phớ sản xuất 23
2.2. Nội dung kế toỏn chi phớ sản xuất tại Cụng ty 24
2.2.1. Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 24
2.2.1.1. Đặc điểm chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 24
2.2.1.2. Phương phỏp tớnh giỏ xuất nguyờn vật liệu 25
2.2.1.3.Chứng từ sử dụng trong kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 25
2.2.1.4. Tài khoản sử dụng 34
2.2.2. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 42
2.2.2.1. Đặc điểm kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 42
2.2.2.2.Chứng từ sử dụng khi tập hợp chi phớ nhõn cụng trực tiếp 43
2.2.2.3.Tài khoản sử dụng 47
2.2.2.4. Nội dung kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp tại Cụng ty 47
2.2.3.Kế toỏn chi phớ sản xuất chung 51
2.2.3.1. Đặc điểm kế toỏn chi phớ sản xuất chung phỏt sinh tại Cụng ty. 51
2.2.3.2. Chứng từ sử dụng trong kế toỏn chi phớ sản xuất chung 52
2.2.3.3.Tài khoản sử dụng 52
2.2.3.4. Nội dung kế toỏn chi phớ sản xuất chung tại Cụng ty 53
2.2.4. Kế toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất 69
2.2.4.1.Tài khoản sử dụng 69
2.2.4.2. Nội dung kế toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất 69
2.3. Tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty Cổ phần Vật liệu Xõy dựng Sụng Đà 72
2.3.1. Đối tượng tớnh giỏ thành sản phẩm 72
2.3.2.Kỳ tớnh giỏ thành sản phẩm 72
2.3.3. Phương phỏp tớnh giỏ thành sản phẩm 72
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ í KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SễNG ĐÀ 77
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán của Công ty CP VLXD Sông Đà 77
3.2. Đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật liệu Xây dựng Sông Đà 79
3.2.1.Những ưu điểm 80
3.2.2. Những nhược điểm 83
3.3. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà 85
3.4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 86
KẾT LUẬN 89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.