Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 3
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CễNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MễI TRƯỜNG VIỆT NAM 3

1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CễNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MễI TRƯỜNG VIỆT NAM. 3
1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 3
1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4
1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 12
1. 2.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 12
1.2.2. Hỡnh thức ghi sổ kế toỏn 15
1.2.3. Chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng tại Doanh nghiệp 17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MễI TRƯỜNG VIỆT NAM 20
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MễI TRƯỜNG VIỆT NAM 20
2.1.1. Đối tượng và phương phỏp hạch toỏn chi phớ sản xuất 20
2.1.2. Đối tượng và phương phỏp tớnh giỏ thành sản phẩm. 22
2.2. NỘI DUNG VÀ TRèNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CễNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MễI TRƯỜNG VIỆT NAM 24
2.2.1. Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 24
2.2.2. Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 34
2.2.3. Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung 48
2.3. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 56
2.3.1. Tổng hợp chi phớ sản xuất. 56
2.3.2. Đỏnh giỏ sản phẩm dở dang cuối kỳ. 58
2.3.3. Tớnh giỏ thành sản phẩm. 59
CHƯƠNG 3: 61
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CễNG TY CỔ P HẦN NƯỚC MễI TRƯỜNG VIỆT NAM 61

3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 61
3.1.1. Về tổ chức bộ mỏy kế toỏn 61
3.1.2. Về hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 65
3.2. MỘT SỐ í KIẾN ĐểNG GểP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 69
3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ mỏy kế toỏn. 69
3.2.2. Hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 70
KẾT LUẬN 74


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước và Môi trườn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nước và Môi trườn sẽ giúp ích cho bạn.