Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Phát triển công trình viễn thông
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần 1 : TỔNG QUAN VỀ CễNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CễNG TRèNH VIỄN THễNG 3

1.1. Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phát triển Công trỡnh Viễn thông có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển 3
1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 5
1.1.3. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm 9
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toỏn và bộ sổ kế toỏn tại Cụng ty Cổ phần Phỏt triển Cụng trỡnh Viễn thụng 11
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 11
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toỏn 15
Phần 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CễNG TRèNH VIỄN THễNG 17

2.1. Thực trạng kế toỏn chi phớ sản xuất tại Cụng ty Cổ phần Phỏt triển Cụng trỡnh Viễn thụng 18
2.1.1. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất 18
2.1.2. Trỡnh tự kế toỏn chi phớ sản xuất 20
2.1.3. Nội dung phương pháp kế toán chi phí sản xuất 21
2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 53
2.2. Thực trạng tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty Cổ phần Phỏt triển Cụng trỡnh Viễn thụng 59
2.2.1. Đối tượng và kỡ tớnh giỏ thành 59
2.2.2. Phương pháp tính giá thành 60
Phần 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CễNG TRèNH VIỄN THễNG 64
3.1. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 64
3.1.1. Về tổ chức bộ mỏy kế toỏn 64
3.1.2. Về kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp 65
3.2. Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty Cổ phần Phỏt triển Cụng trỡnh Viễn thụng 71
3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ mỏy kế toỏn và quy trỡnh ghi sổ kế toỏn 71
3.2.2. Hoàn thiện quy trỡnh luõn chuyển chứng từ trong kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 71
3.2.3. Hoàn thiện kế toỏn khoản giá trị nguyên vật liệu được thu hồi 72
3.2.4. Hoàn thiện phân bổ chi phí sản xuất chung và kế toán các khoản trích theo lương 73
3.2.5. Hoàn thiện kỡ tớnh giỏ thành sản phẩm 76
3.2.6. Hoàn thiện việc phõn tớch chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm phục vụ cho kế toỏn quản trị 76
KẾT LUẬN 80


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Phát triể
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Phát triể sẽ giúp ích cho bạn.