Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng lắp máy Điện nước Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HN 3

1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà nội. 3
1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty cổ phần Xõy dựng Lắp mỏy Điện nước Hà Nội. 3
1.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gân đây. 6
1.1.3. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 8
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội. 10
1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 10
1.2.2. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm của Cụng ty. 11
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phẫn Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội. 12
1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Cụng ty. 12
1.3.2. Sơ đồ 1. 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Cụng ty. 16
1.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của các phũng ban. 17
1.4 Tổng quan về bộ mỏy kế toỏn của Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội 20
1.4.1 Đặc điểm tổ chức Bộ máy kế toán Công ty. 20
1.4.2.1. Cỏc chớnh sỏch và chế độ kế toán chung áp dụng tại Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội. 25
1.4.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toỏn tại Cụng ty. 27
1.4.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản tại Cụng ty. 28
1.4.2.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toỏn tại Cụng ty. 28
1.4.2.5. Tổ chức hệ thống Bỏo cỏo kế toỏn tại Cụng ty. 31
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI. 32
2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá tinh giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước HN. 32
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội. 33
2.2.1. Tổ chức hạch toỏn Chi phớ Nguyờn vật liệu trực tiếp (NVLTT). 33
2.2.2. Tổ chức hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 41
2.2.3. Tổ chức hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng 48
2.2.4. Tổ chức hạch toỏn chi phớ sản xuất chung. 51
2.3. Kế toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất 56
2.3.1.Kế toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất. 56
2.3.2. Kiểm kê, đánh giá giá trị sản phẩm dở dang. 65
2.3.3. Tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp. 65
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI. 68
3.1. Đánh giá khái quát về tỡnh hỡnh tổ chức bộ mỏy quản lý và cụng tỏc kế toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội. 68
3.1.1. Về tỡnh hỡnh tổ chức bộ mỏy quản lý. 68
3.1.2. Về tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại Cụng ty. 68
3.1.3. Về tỡnh hỡnh cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp tại Cụng ty cổ phần Xõy dựng Lắp mỏy Điện nư ớc HN. 68
3.1.3.1. Về hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 68
3.1.3.2. Chi phớ nhõn cụng trực tiếp. 68
3.1.3.3. Chi phớ sử dụng mỏy thi cụng. 68
3.1.3.4. Chi phớ sản xuất chung. 68
2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện cụng tỏc quản lý và cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty cổ phần Xõy dựng Lắp mỏy Điện nước Hà Nội. 68
3.2.1. Về cụng tỏc tổ chức bộ mỏy quản lý và bộ mỏy kế toỏn. 68
3.2.1.1. Về cụng tỏc tổ chức bộ mỏy quản lý. 68
3.2.1.2. Vể tổ chức cụng tỏc kế toỏn. 68
3.2.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội. 68
3.2.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp. 68
3.2.2.2. Hoàn thiện kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 68
3.2.2.3. Hoàn thiện kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp. 68
3.2.3. Cỏc biện phỏp nhằm tiết kiệm chi phớ, hạ giỏ thành sản phẩm. 68
3.2.2.1. Tiết kiệm chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 68
3.2.2.2. Năng cao năng suất lao động. 68
3.2.2.3. Tiết kiệm chi phớ sản xuất chung. 68
3.2.2.4.Một số đề xuất khác. 68
KẾT LUẬN 68


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.