Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Phú Th

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Phú Th


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản là các công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài nên có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế - vật chất. Bên cạnh đó, sản phẩm của ngành xây dựng còn thể hiện giá trị thẩm mỹ, phong cách kiến trúc nên cũng mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần, văn hóa, xã hội.
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải biết tận dụng tối đa các yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra và tự cân đối hạch toán các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp. Để làm được điều này thì các thông tin kinh tế, tài chính đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh của nhà quản trị. Những thông tin mà kế toán cung cấp, đặc biệt là thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp có cơ sở xác định kết quả kinh doanh cũng như đánh giá được khả năng và thực trạng sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, từ đó đề ra những biện pháp quản lý kinh doanh thích hợp nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả của chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Do đó, cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu không thể thiếu đối với doanh nghiệp.
  Đối với Nhà nước, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp là cơ sở để Nhà nước kiểm soát vốn đầu tư và thu thuế. Do đó, trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc hạ thấp giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp sẽ đem lại tiết kiệm cho xã hội, tăng tích lũy cho nền kinh tế. Vì vậy, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp mà còn của toàn xã hội.
  Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, do vậy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Đảm bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán tại doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, công ty đã chú trọng và thực hiện khá đầy đủ theo chế độ kế toán của Nhà nước, phần nào đáp ứng được yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định trong công tác hạch toán cần phải có biện pháp khắc phục và hoàn thiện.
  Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu lý luận và thực tiễn công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ, nhóm nghiên cứu quyết định chọn đề tài: “Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số I Phú Thọ” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Phản ánh và đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị xây lắp.
  - Phản ánh và đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Ø Về nội dung:
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
  Ø Về thời gian:
  Số liệu phục vụ nghiên cứu này được thu thập từ năm 2009 đến năm 2011, đặc biệt tập trung vào tháng 10 năm 2010
  Ø Về không gian:
  Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ
  Địa chỉ: Số nhà 1512, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  4. Phương pháp nghiên cứu
  4.1. Phương pháp luận
  4.2. Phương pháp kế toán
  - Phương pháp chứng từ kế toán: Là phương pháp thông tin và kiểm tra sự phát sinh và hoàn thành của các nghiệp vụ kinh tế, qua đó thông tin và kiểm tra về hình thái và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể.
  - Phương pháp tài khoản kế toán: Là phương pháp được sử dụng để phân loại kế toán, ghi chép, phản ánh kiểm tra một cách thường xuyên, có hệ thống tình hình hiện có và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể nhằm cung cấp thông tin có hệ thống về các hoạt động kinh tế, tài chính ở các đơn vị phục vụ cho lãnh đạo.
  - Phương pháp tính giá: Tính giá là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự hình thành và phát sinh chi phí có liên quan đến từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đây là phương pháp dùng thước đo giá trị để biểu hiện các loại tài sản khác nhau nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý để thực hiện các phương pháp khác của hạch toán kế toán.
  - Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán: Là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt bản chất và trong các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng hạch toán kế toán.
  4.3. Phương pháp thu thập thông tin
  Thu thập thông tin số liệu về quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tiêu thụ nói riêng của công ty thời gian qua.
  4.4. Phương pháp tổng hợp, so sánh
  Trên cơ sở thông tin số liệu sẵn có, xác định kết quả giữa trị số chỉ tiêu kỳ phân tích so với kỳ gốc, biểu hiện dưới dạng con số tương đối hoặc tuyệt đối. Qua đó, phản ánh sự biến động về quy mô của chỉ tiêu phân tích, tốc độ hay xu thế phát triển của hiện tượng.
  4.5. Phương pháp chuyên gia
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài gồm có 3 chương:
  Ø Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
  Ø Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ.
  Ø Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng I Phú Thọ.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ tài chính (2011), Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển I-II, Nhà xuất bản lao động, Hà Nội.
  2. Đặng Ngọc Hùng(2009), Giáo trình kế toán tài chính, nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Hà Nội.
  3. TS. Vô Văn Nhị(2004), 306 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội.
  4. TS. Trương Thị Thủy, Ths. Nguyễn Thị Hòa, Ths. Bùi Thị Thu Hương (2009), Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội.
  5. Holye, Schafer, Doupnik (2000) , Advanced Accounting, Seventh edition, McGraw- Hill.
  6. Thomas R.Dyckman, Roland E.Duckes, Charles J.Davis(1993), Itermediate Accounting, McGraw- Hill.
  7. Fred Phillips, Robert Libby, Patricia A Libby(2006), Fundamentals of Fianancial Accounting, McGraw- Hill.
  8. Bộ tài chính: www.mof.gov.vn
  9. Hội kế toán Thành Phố Hồ Chí Minh: http://hoiketoan-tp.org.vn
  10. Tạp chí kế toán: www.tapchiketoan.com.vn
  11. Viện kế toán quản trị kinh doanh: www.aibm.vn


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Phú Th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Phú Th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status