Tên đề tài:
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT
MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1


PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬT LIỆU VÀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI QUẢN Lí VÀ TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: 3
1. Khái niệm, đặc điểm và vị trí của nguyên vật liệu trong quá trỡnh sản xuất kinh doanh: 3
2. Yờu cầu của việc quản lý vật liệu trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh: 4
3. Nhiệm vụ của kế toỏn nguyờn vật liệu trong cỏc doanh nghiệp sản xuất: 5
II. PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ NGUYấN VẬT LIỆU: 7
1. Phõn loại nguyờn vật liệu: 7
2. Đánh giá vật liệu: 9
2.1. Tớnh giỏ vật liệu theo giỏ thành thực tế của vật liệu nhập kho. 9
2.2 Tớnh trị giỏ vốn vật liệu xuất kho: 10
III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHẬP – XUẤT NGUYấN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: 14
1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên: 14
2. Tài khoản kế toỏn sử dụng: 14
3. Trỡnh tự kế toỏn cỏc trường hợp tăng vật liệu: 16
3.1. Tăng do mua ngoài: 16
3.2. Tăng do nhập kho vật liệu hoặc thuê người gia công chế biến: 18
3.3. Tăng do nhận góp vốn liên doanh của các đơn vị khác được cấp phát quyên tặng . Kế toán ghi: 18
3.4. Tăng do phát hiện thừa khi kiểm kê: 19
4. Trỡnh tự kế toỏn cỏc trường hợp giảm NVL: 19
4.1. Xuất kho NVL dựng cho sản xuất kinh doanh. 19
4.2. Xuất kho vật liệu tự chế hoặc thuờ ngoài gia cụng chế biến: 19
4.3. Xuất nguyên vật liệu góp vốn liên doanh với đơn vị khác: 20
4.4 Giảm do mất mỏt thiếu hụt: 20
4.5. Giảm do đánh giá lại: 21
4.6. Giảm do xuất cho vay tạm thời. 21
4.7. Xuất kho nguyên vật liêu để bán, trả lương, trả thưởng: 21
IV. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYấN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT (ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN HÀNG TỒN KHO). 23
1. Tổ chức chứng từ kế toán và hạch toán ban đầu: 23
2. Sổ chi tiết vật liệu: 24
3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 24
3.1. Phương pháp thẻ song song: 24
3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 26
3.3. Phương pháp sổ số dư: 27


PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 30
I. TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH HÀN VIỆT 30
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 30
1.1.1. Giới thiệu khỏi quỏt về Doanh nghiệp 30
1.1.2 Quỏ trỡnh phỏt triển của cụng ty Hàn Việt (Hanvico) 31
1.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 33
1.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của cụng ty 33
1.1.3.2. Sản phẩm của cụng ty 33
1.1.3.3. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ và khách hàng của công ty 34
1.1.3.4. Đặc điểm về quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh 35
1.2 Quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm 36
1.2.1. Quy trỡnh sản xuất chăn 36
1.2.1.1. Quy trỡnh sản xuất chăn đông 36
1.2.1.2. Quy trỡnh sản xuất chăn hè 37
1.2.2. Quy trỡnh sản xuất ga 37
1.2.3. Quy trỡnh sản xuất gối 37
1.2.4. Quy trỡnh sản xuất đệm 38
1.2.4.1. Đệm bông PE 38
1.2.4.2. Đệm lũ xo PE 39
1.2.4.3. Đệm lũ xo tỳi 39
1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 39
1.4. ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY QUẢN LÝ : 41
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 44
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 44
2.2. Chế độ kế toán chung áp dụng tại cụng ty 46
2.3. Hệ thống chứng từ kế toỏn 47
2.4. Hệ thống tài khoản 48
2.5. Hệ thống sổ sỏch kế toỏn 49
2.5.1 Hình thức sổ kế toỏn sử dụng 49
2.5.2 Trỡnh tự ghi sổ 49
2.6. Hệ thống bỏo cỏo kế toỏn 51
III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NVL TẠI CễNG TY TNHH HÀN VIỆT 51
3.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý NVL tại cụng ty 51
3.1.1. Vai trò của NVL 51
3.1.2. Đặc điểm của NVL tại công ty 51
3.1.3. Đặc điểm quản lý NVL tại công ty 52
3.1.3. Phõn loại NVL tại cụng ty 53
3.2. Tớnh giỏ NVL tại cụng ty 54
3.2.1. Đối với NVL nhập kho 55
3.2.2 Đối với NVL xuất kho 56
3.3. Hạch toỏn chi tiết NVL tại cụng ty 57
3.3.1. Tổ chức lập và luõn chuyển chứng từ kế toỏn nhập kho 57
3.3.1.1. Đối với NVL nhập kho do mua ngoài 57
3.3.2. Tổ chức lập và luõn chuyển chứng từ xuất NVL 70
3.3.2.1. Đối với NVL xuất kho dùng cho sản xuất 70
3.3.2.3. Đối với NVL thuê ngoài gia công chế biến 73
3.3.3. Phương phỏp hạch toán chi tiết NVL 74
3.4. Hạch toán tổng hợp NVL tại cụng ty 83
3.4.1. Trỡnh tự ghi sổ kế toỏn NVL 83
3.4.2. Tài khoản sử dụng 90
3.4.2 Phương pháp hạch toán kế toán 90
3.5. Kiểm kê NVL và đánh giá lại NVL 94
3.6. Dự phũng giảm giỏ NVL 94


PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 95
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NVL TẠI CễNG TY 95
II. NHẬN XẫT CHUNG VỀ CễNG TÁC QUẢN Lí VÀ HẠCH TOÁN NVL 95
2.1.Về cụng tỏc hạch toỏn NVL 95
2.1.1 Ưu điểm: 95
2.1.2. Nhược điểm: 97
III. KIẾN NGHỊ 98
3.1. Nguyờn tắc hoàn thiện 98
3.2. Một số giải phỏp hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn NVL tại cụng ty 98
3.2.1. Hoàn thiện việc trớch lập dự phũng giảm giỏ NVL 98
3.2.2. Hoàn thiện phương pháp tính giá vật tư xuất kho 100
3.2.3. Hoàn thiện việc lập dự toỏn ngõn sỏch chi phớ NVL 100
3.2.4. Về nguồn cung ứng nguyờn vật liệu 101
3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm kê, đánh giá NVL 102
3.2.6. Hoàn thiện hệ thống sổ sỏch 102
3.2.7 Hoàn thiện việc ghi sổ kế toỏn 102
KẾT LUẬN 104


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hàn Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hàn Việt sẽ giúp ích cho bạn.