Tên đề tài:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔNG HƯNG
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần 1: Lý luận chung về quản lý và hạch toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất
I- Một số vấn đề cơ bản về tổ chức quản lý và hạch toán nguyên vật liệu
1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò, vị trí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất
2. Yêu cầu quản lý vật liệu và nhiệm vụ của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
3. Điều kiện tổ chức và quản lý nguyên vật liệu
4. Phân loại vật liệu
II- Nội dung tổ chức quản lý và hạch toán nguyên vật liệu
1. Tổ chức chứng từ
2. Tổ chức tính giá nguyên vật liệu
3. Tổ chức vận dụng tài khoản
4. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu
5. Hạch toán chi tiết sự biến động của nguyên vật liệu
III- Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý và hạch toán ở Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng
1. Về công tác quản lý
2. Về nguyên vật liệu
3. Về yếu tố khách quan


Phần II: Tình hình thực tế về công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng
I- Tình hình đặc điểm chung của Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng
1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng
2. Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận trực thuộc
3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán
II- Thực tế công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty
1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu ở Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng
2. Tổ chức chứng từ
3. Hạch toán chi tiết quá trình nhập, xuất kho nguyên vật liệu tại Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng
4. Hạch toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu
5. Kiểm kê vật tư tồn kho
III- Những mặt mạnh, mặt yếu của công tác quản lý và hạch toán
1. Những mặt mạnh trong công tác quản lý và hạch toán ở Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng
2. Những mặt yếu trong công tác quản lý và hạch toán ở Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng


Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý, hạch toán vật liệu tại Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng
I- Mục tiêu phương hướng phát triển của Công ty
II- Những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán vật liệu ở Công ty
1. Về phân loại và lập sổ danh điểm vật liệu
2. Về phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
3. Về việc tính giá vật liệu nhập
4 Áp dụng vi tính vào hạch toán kế toán nói chung và kế toán vật liệu nói riêng
III- Điều kiện thực hiện các biện pháp trên
Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng giao thông Đông Hưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng giao thông Đông Hưng sẽ giúp ích cho bạn.