Tên đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ
MỤC LỤC


Nội dung


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1


PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 3
1.1: ĐẶC ĐIỂM TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 3
1.1.1: Đặc điểm TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí 3
1.1.2: Phân nhóm, phân loại TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí 3
1.2: TỔ CHỨC QUẢN LÝ TSCĐ HH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 7
1.2.1: Quy trình quản lý TSCĐ và trách nhiệm của người quản lý 7
1.2.2: Cách mã hoá TSCĐ tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí 9


PHẦN II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 10
2.1: KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 10
2.1.1: Hạch toán ban đầu 10
2.1.1.1: Hạch toán ban đầu tăng TSCĐ hữu hình 10
2.1.1.2: Hạch toán ban đầu giảm TSCĐ hữu hình 22
2.1.2: Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 28
2.1.2.1: Kế toán chi tiết tăng TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 28
2.1.2.2: Kế toán chi tiết giảm TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 34
2.1.3: Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 40
2.1.3.1: Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 40
2.1.3.2: Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 41
2.2: KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 44
2.2.1: Phương pháp khấu hao 44
2.2.2: Kế toán chi tiết khấu hao TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 45
2.2.3: Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 49
2.3: KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 53
2.3.1: Phương pháp hạch toán 53
2.3.2: Kế toán chi tiết sửa chữa TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 65
2.3.3: Kế toán tổng hợp sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 68
2.3.3.1: Kế toán tổng hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 68
2.3.3.1: Kế toán tổng hợp sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 69


PHẦN III. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 74
3.1: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 74
3.1.1: Ưu điểm 74
3.1.2: Nhược điểm và giải pháp hoàn thiện về kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 76
3.1.2.1: Về công tác quản lý TSCĐ hữu hình tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 76
3.1.2.2: Về chứng từ sử dụng và lưu chuyển chứng từ 78
3.1.2.3: Về phương pháp phân bổ chi phí 78
3.1.2.4: Về sổ sách 79
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty Nhiệt điện Uông Bí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty Nhiệt điện Uông Bí sẽ giúp ích cho bạn.