Tên đề tài
VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀO VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HÒA BÌNH
chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Minh Hiếu


Lớp K 37 B – Xuân Mai Trường đại học thương mại


LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY KHÁC THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HÒA BÌNH. 4
1.1. Lý luận chung về kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp. 4
1.1.1. Tài sản cố định và phân loại tài sản cố định. 4
1.1.1.1 Khái niện tài sản cố định. 4
1.1.1.2. Phân loại tài sản cố định trong các doanh nghiệp. 5
1.1.2. Tính giá TSCĐ. 7
1.1.3. Hướng dẫn của chuẩn mực kế toán và qui định của chế độ kế toán Việt Nam về kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp. 11
1.1.3.1. Hướng dẫn của chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định. 11
1.1.3.2. Phương pháp kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành. 16
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của công ty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình. 23
1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình. 23
1.2.1.1 Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh, hạng doanh nghiệp, phạm vi hoạt động, trụ sở chính của Công ty. 23
1.2.1.2: Vốn kinh doanh của công ty. 24
1.2.1.3.Bộ máy tổ chức. 24
1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác Kế toán ở Công ty KTCT thuỷ lợi Hoà Bình. 26
1.2.2.1 Đặc điểm của bộ máy kế toán: 26
1.2.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng người: 27
1.3. Thực trạng kế toán tài sản cố định ở công ty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình. 29
1.3.1. Chứng từ kế toán. 29
1.3.2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán. 35
1.3.2.1 Tài khoản sử dụng hạch toán TSCĐ. 35
1.3.2.2. Trình tự tự hạch toán. 36
1.3.3. Sổ sách kế toán. 40


CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HÒA BINH. 46
2.1 Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định ở công ty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình. 46
2.1.1. Ưu điểm. 46
2.1.2. Hạn chế. 46
2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tài sản cố định ở công ty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình. 47
2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định ở công ty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình. 48
2.3.1. Hoàn thiện điều kiện ghi nhận TSCĐ hữu hình. 48
2.3.2. Lập đầy đủ thẻ TSCĐ 48
2.3.3. Lập lại sổ chi tiết theo dõi TSCĐ hữu hình: 49
2.3.4. Lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo tháng. 50
2.3.5. Hoàn thiện hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình 50
2.3.6.- Hoàn thiện kế toán sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình. 52
KẾT LUẬN 54


Xem Thêm: Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam vào việc hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty khai thác
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam vào việc hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty khai thác sẽ giúp ích cho bạn.