Tên đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
Mục lục


LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT.
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
1.1. Sự cần thiết phải thực hiện công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. .3
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vật liệu trong quá trình sản xuất 3
1.1.2.ý nghĩa và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất .4
1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ của kế toánđối với việc quản lý và sử dụng vật liệu trong doanh nghiệp .5
1.1.3.1 Nhiệm vụ của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu .6
1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 6
1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu 8
1.2.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 8
1.2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu 9
1.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu . 10
1.3.1. Yêu cầu của kế toán chi tiết vật liệu và chứng từ kế toán sử dụng 10
1.3.2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu 12
1.3.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu .13
1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .17
1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 17
1.4.2. Phương pháp và sơ đồ kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ .23
1.4.3. Hệ thống sổ kế toán dùng trong kế toán tổng hợp vật liệu .26
PHẦN THỨ HAI
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TAI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN.
.31
2.1. Đặc điểm và tình hình chung của công ty cổ phần Tràng An 31
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Tràng An 31
2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất trong công ty 35
2.1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty . .35
2.1.2.2. Tổ chức sản xuất công ty 38
2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 40
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty CP Tràng An 41
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 41
2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty .43
2.2. Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty CP Tràng An .46
2.2.1. Đặc điểm NVL tại công ty CP Tràng An .46
2.2.2. Phân loại NVL ở công ty CP Tràng An 48
2.2.3. Đánh giá NVL ở công ty CP Tràng An 51
2.3. Thủ tục và chứng từ nhập xuất VL tại công ty CP Tràng An 54
2.3.1. Thủ tục nhập kho NVL 54
2.3.2. Thủ tục xuất kho VL 59
2.3.3.Hạch toán chi tiết VL tại công ty CP Tràng An .60
2.3.4. Kế toán tổng hợp NVL tại công ty CP Tràng An 64
2.3.4.1. Kế toán tổng hợp nhập NVL .64
2.3.4.2. Kế toán tổng hợp xuất NVL 69

PHẦN THỨ BA.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CP TRÀNG AN
.74
3.1. Đánh giá khái quát về tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty CP Tràng An . 74
3.1.1. Đánh giá chung 74
3.1.2. Đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty . 74
3.2. Nhận xét , đánh giá chung về công tác quản lý và hạch toán NVL tại công ty CP Tràng An .75
3.3. Một số vấn đề cần được cải tiến và hoàn thiện trong công tác quản lý và kế toán NVL tại công ty CP Tràng An 77
3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý và kế toán NVL tại công ty CP Tràng An 78
KẾT LUẬN . 87


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại cô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại cô sẽ giúp ích cho bạn.