Tên đề tài
Công tác hạch toán CPSX & tính GTSP tại Cty Xây dựng công trình giao thông 889 – Tổng Cty Xây dựng công trình GT8

Mục lục


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP 3
I. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng tới công tác hạch toán kế toán 3
II. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 4
2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 4
2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 5
a- Phân loại theo yếu tố chi phí 6
b- Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản 6
c- Phân loại theo cách ứng xử của chi phí 7
2.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 8
2.2.1. Khái niệm 8
2.2.2. Phân loại giá thành 8
a- Căn cứ vào thời điểm tính và nguồn số liệu 8
b- Căn cứ vào giai đoạn tính giá 9
2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
2.4. Nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 11
III. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 11
3.1. Đối tượng, phương pháp, trình tự hạch toán chi phí sản xuất 11
3.1.1. Đối tượng, hạch toán chi phí sản xuất 11
3.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 12
3.1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 12
3.2. Đối tượng, phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 13
3.2.1. Đối tượng tính giá thành 13
3.2.2. Phương pháp tính giá thành 13
IV. Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 15
4.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 15
4.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
4.2.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
4.2.2. Kết cấu của tài khoản sử dụng 17
4.2.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 17
4.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 18
4.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 18
4.3.2. Kết cấu của tài khoản sử dụng 18
4.3.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 18
4.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 19
4.4.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí máy thi công 19
4.4.2. Kết cấu của tài khoản sử dụng 19
4.4.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 20
4.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 22
4.5.1. Kết cấu của tài khoản sử dụng 22
4.5.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 22
4.6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị thực hiện cơ chế khoán 24
V. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 28
5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 28
5.2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 29
VI. Tổ chức hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 30


CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XDCTGT 889 31
I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 31
1.1. Quá trình hình thành phát triển công ty 31
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 33
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 35
II. Bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty XDCTGT 889 35
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 35
2.2. Đặc điểm chi phí sản xuất ở công ty 37
2.3. Đặc điểm công tác kế toán 38
III. Tổ chức hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất tại công ty XDCTGT 889 42
3.1. Trình tự hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty XDCTGT 889 42
3.2. Tổ chức hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất 42
3.2.1. Hạch toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 42
3.2.2. Hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 47
3.2.3. Hạch toán khoản mục chi phí sử dụng máy thi công 54
3.2.4. Hạch toán khoản mục chi phí sản xuất chung 58
IV. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 62
4.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 62
4.2. Tổng hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm 63


CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XDCTGT 889 67
I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 67
II. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty XDCTGT 889 68
III. Những tồn tại và phương hướng hoàn thiện trong công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm và tính giá thành sản phẩm tại công ty XDCTGT 889 70
1. Về tổ chức và luân chuyển chứng từ 71
2. Về hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 72
3. Bổ sung chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 72
4. Hoàn thiện tổ chức các sổ chi tiết và công tác hạch toán chi tiết chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại công ty 74
5. Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty 75
IV. Những giải pháp cơ bản về quản lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 77
1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu 78
2. Tiết kiệm chi phí nhân công 78
3. Quản lý chi phí khấu hao TSCĐ 79
4. Quản lý yếu tố chi phí bằng tiền 79
KẾT LUẬN 80


TÀI KIỆU THAM KHẢO 81


Xem Thêm: Công tác hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng công trình giao thông 889 – T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng công trình giao thông 889 – T sẽ giúp ích cho bạn.