Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt nam
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CễNG TY CỔ PHẦN 3
BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 3

1.1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ mỏy hoạt động kinh doanh tại Tổng cụng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khớ Việt Nam ảnh hưởng đến doanh thu , chi phí , xác định kết quả kinh doanh 3
1.1.1.Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển 3
1.1.2.Đặc điểm tổ chức bộ mỏy hoạt động kinh doanh 8
1.1.3. Đặc điểm thị trường tiờu thụ 9
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn,bộ sổ kế toỏn tại Tổng cụng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khớ Việt Nam 9
1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn 9
1.2.2.Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toỏn 13
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG 15
CễNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 15

2.1.Thực trạng kế toỏn doanh thu tại Tổng cụng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khớ Việt Nam 15
2.1.1. Đặc điểm về doanh thu và tài khoản sử dụng 15
2.1.2. Phương pháp kế toỏn 24
2.2.Thực trạng kế toỏn chi phớ tại Tổng cụng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khớ Việt Nam 44
2.2.1. Đặc điểm về chi phớ và tài khoản sử dụng 44
2.2.2. Phương pháp kế toỏn 48
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Tổng cụng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khớ Việt Nam 64
2.3.1 Đặc điểm về kế toán xác định kết quả kinh doanh và tài khoản sử dụng 64
2.3.2.Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh 65
PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CễNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 67
3.1.Đánh giá khái quát thực trạng kế toán doanh thu , chi phí ,xác định kết quả kinh doanh tại Tổng cụng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khớ Việt Nam. 67
3.1.1.Đánh giá khái quát về kế toỏn doanh thu 67
3.1.2.Đánh giá khái quát về kế toỏn chi phớ 68
3.1.3. Đánh giá khái quát về kế toán xác định kết quả kinh doanh 70
3.2. Một số giải phỏp hoàn thiện kế toán doanh thu , chi phí , xác định kết quả kinh doanh tại Tổng cụng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khớ Việt Nam 70
3.2.1.Một số giải phỏp hoàn thiện kế toỏn doanh thu 71
3.2.2.Một số giải phỏp hoàn thiện kế toỏn chi phớ 73
3.2.3.Một số giải phỏp hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh. 78
KẾT LUẬN 79


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu kh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu kh sẽ giúp ích cho bạn.