Hoàn thiện kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh doanh dịch vụ Viễn thông tại Công ty Thông tin viễn thông Điện lực
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3
1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 3
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất 7
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 11
1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 11
1.3.2 Đặc điểm tổ chức hỡnh thức sổ kế toỏn 13
1.3.3 Một số đặc điểm kinh tế tài chính kế toán khác 14
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI EVNTELECOM 17
2.1 Đặc điểm kinh doanh dịch vụ Viễn thông 17
2.1.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh doanh dịch vụ Viễn thông 17
2.1.2 Đặc điểm doanh thu 18
2.1.2.1 Khỏi niệm - phõn loại doanh thu dịch vụ Viễn thụng 18
2.1.2.2 Cỏch tớnh doanh thu 20
2.1.3 Đặc điểm chi phí 21
2.1.4 Một số đặc điểm đặc trưng khác 22
2.2 Kế toỏn doanh thu và cỏc khoản giảm trừ doanh thu 23
2.2.1 Kế toỏn doanh thu 23
2.2.1.1 Tài khoản sử dụng 23
2.2.1.2 Chứng từ sử dụng và quy trỡnh luõn chuyển chứng từ 26
2.2.1.3 Sơ đồ quy trỡnh kế toỏn 35
2.2.1.4 Phương pháp kế toán doanh thu 36
2.2.1.5 Sổ chi tiết, sổ cỏi sử dụng 39
2.2.2 Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu 42
2.3 Kế toỏn chi phớ kinh doanh 42
2.3.1 Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn dịch vụ Viễn thụng 42
2.3.1.1 Tài khoản sử dụng 42
2.3.1.2 Chứng từ sử dụng và quy trỡnh luõn chuyển chứng từ 44
2.3.1.3 Sơ đồ quy trỡnh kế toỏn 45
2.3.1.4 Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán 46
2.3.1.5 Sổ chi tiết, sổ cỏi sử dụng 46
2.3.2 Kế toỏn chi phớ bỏn hàng 49
2.3.3 Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 54
2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 57
2.4.1 Tài khoản sử dụng 57
2.4.2 Phương pháp kế toán 57
2.5.3 Sổ chi tiết và sổ cỏi sử dụng 58
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI EVNTELECOM 62
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh doanh dịch vụ Viễn thông tại EVNTelecom 62
3.1.1 Đánh giá chung 62
3.1.1.1 Những thành tựu đạt được 62
3.1.1.2 Những hạn chế cũn tồn tại 65
3.1.2 Đánh giá kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh doanh dịch vụ Viễn thông 66
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toỏn doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh doanh dịch vụ Viễn thông tại EVNTelecom 68
KẾT LUẬN 73


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh doanh dịch vụ Viễn thông tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh doanh dịch vụ Viễn thông tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.