Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưng - tỉnh Hưng Yên
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 3
1.1. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 3
1.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng. 3
1.1.1.1 Phân loại theo tính chất kinh tế của chi phí : 3
1.1.1.2 Phân loại theo khoản mục chi phí : 4
1.1.1.3 Phân loại theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất trong kỳ: 5
1.1.1.4 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí : 6
1.1.1.5 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung cấu thành chi phí : 6
1.1.2 Giá thành và các loại chỉ tiêu giá thành: 6
1.1.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành: 6
1.1.2.2 Phân loại giá thành căn cứ vào phạm vi các chi phí cấu thành: 7
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 8
1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng. 9
1.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 9
1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 9
1.2.2.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp: 9
1.2.2.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp: 9
1.2.3 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 10
1.2.4 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 15
1.2.5 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: 16
1.2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung : 19
1.2.7 Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp . 22
1.2.8 Tổ chức tài khoản kế toán . 23
1.2.8.1 Trình tự kế toán . 23
1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 26
1.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán: 27
1.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương: 28
1.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá trị dự toán 28
1.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 29
1.4.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 29
1.4.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 29
1.4.2.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (giản đơn). 30
1.4.2.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 30
1.4.2.3. Phương pháp tổng cộng chi phí : 31
1.4.2.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức. 31
1.5 Sổ kế toán . 32
1.5.1 Hình thức kế toán nhật ký chung. 32
1.5.2 Hình thức kế toán nhật ký sổ cái. 32
1.5.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 33
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔNG HƯNG. 34
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng giao thông đông hưng. 34
2.1.1. Nội dung đăng kí điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng: 34
2.1.2. Vốn điều lệ của doanh nghiệp và vốn kinh doanh của công trình. 34
2.1.3. Thành tích đạt được. 34
2.1.4. Quá trình được khen thưởng và thành tích đạt được trong năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007. 35
2.1.5. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 36
2.1.6. Các chỉ tiêu kinh tế Công ty đạt được trong những năm qua. 36
2.2. Những đặc điểm của Công ty xây dựng giao thông đông hưng. 37
2.2.1 Đặc điểm về tổ chức quản lý. 37
2.2.2 Tình hình chung về công tác kế toán tại Công ty xây dựng giao thông Đông Hưng. 38
2.2.2.1 Bộ máy kế toán : 38
2.2.2.2. Tài khoản sử dụng và tổ chức sổ kế toán tại công ty: 39
2.2.2.3 Công ty xây dựng giao thông Đông Hưng áp dụng hình thức ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ: 40
2.2.2.4 Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty xây dựng giao thông Đông Hưng. 41
2.3 Những thuận lợi và khó khăn của công ty xây dựng giao thông Đông Hưng. 41
2.3.1 Những yếu tố thuận lợi: 41
2.3.2. Những khó khăn: 42
2.4. thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng giao thông đông hưng. 42
2.4.1 Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : 42
2.4.2.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm: 43
2.4.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 43
2.4.2.2 Đối tượng tính giá thành: 43
2.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 44
2.4.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 44
2.4.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 52
2.4.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 57
2.4.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung (sxc): 61
2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp : 64
2.6.Đánh giá sản phẩm là dở dang cuối kỳ và tính giá thành của sản phẩm hoàn thành tại công ty xây dựng giao thông Đông Hưng. 66
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔNG HƯNG. 70
3.1. Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành tại công ty xây dựng giao thông đông hưng. 70
3.2. Một số ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng giao thông đông hưng. 72
3.3. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 75
KẾT LUẬN 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Giao thông Đông Hưn sẽ giúp ích cho bạn.