Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp: 3
1.2. Khái niệm chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 4
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất: 4
1.2.2. Các phân loại chi phí sản xuất chủ yếu: 4
1.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế của chi phí (theo yếu tố chi phí ). 5
1.2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế chi phí (theo khoản mục chi phí ). 5
1.2.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với sản phẩm sản xuất trong kỳ. 6
1.3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 7
1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 8
1.4.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm 8
1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm: có 2 cách phân loại 8
1.4.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm và cơ sở số liệu tính giá thành 8
1.4.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán 9
1.5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 9
1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 9
1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
1.6. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 11
1.7.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng. 11
1.7.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi sản xuất. 14
1.8. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang cuối kỳ. 15
1.8.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 15
1.8.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 15
1.8.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức hoặc kế hoạch. 16
1.9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 17
1.9.1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 17
1.9.1.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp tính trực tiếp). 17
1.9.1.2. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 17
1.9.1.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 18
1.9.1.5. Phương pháp tổng cộng chi phí 19
1.9.1.6. Phương pháp liên hợp 19
1.9.1.7. Phương pháp tính giá thành theo định mức 19
1.9.2. Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 20
1.9.2.1. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng 20
1.9.2.2. Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục 20
1.9.2.2.1. Phương pháp tính giá thành có tính giá thành nửa thành phẩm 21
1.9.2.2.2. Phương án tính giá thành không tính giá thành nửa thành phẩm 22
CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH 28
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY 19-5 28

2.1. Đặc điểm chung về Công ty may 19-5 28
2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty may 19-5 28
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kế toán 30
2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty may 19-5 31
2.1.3.1. Công tác tổ chức quản lý của Công ty may 19-5 31
2.1.3.2. Công tác tổ chức sản xuất của Công ty may 19-5 31
2.1.3.3. Công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty may 19-5 32
2.1.3.4. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán tại Công ty may 19-5 34
2.2. Thực tế công tác kế toán của Công ty may 19-5 38
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm ởCông ty may 19-5 38
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 38
2.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm của Công ty may 19-5 39
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất của Công ty may 19-5 39
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 41
2.2.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng chủ yếu. 41
2.2.3.2. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất của từng khoản mục chi phí . 41
2.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp 64
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 67
2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 68
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP 70
3.1. Những nhận xét rút ra từ thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty may 19-5 70
3.1.1. Những ưu điểm: 70
3.1.2. Những hạn chế: 72
3.2. Một số kiến nghị về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may 19-5 72
KẾT LUẬN 76


Xem Thêm: Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.