Báo cáo công tác tổ chức hạch toán kế toán và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 2
Phần I: Tổng quan về công ty 3
1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty
2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty
2.1 .Sơ đồ sản xuất của công ty
2.2. Sơ đồ kinh doanh của công ty
3. Đặc điểm tổ chức quản lý
3.1 .Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Phần II. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 10
1. Tổ chức bộ máy kế toán và các phần hành kế toán
1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.2. Các phần hành kế toán
2. Thực tế vận dụng chế độ,chính sách kế toán
2.1. Vận dụng hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ tại CTy
2.2. Vận dụng hệ thống sổ kế toán tại Công ty
2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty
2.4. Vận dụng hệ thống báo cáo kế toán

Phần III: Đánh giá về thực tế tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 26
1. Ưu điểm
2. Tồn tại
3. Kiến nghị

Kết luận 28


Xem Thêm: Báo cáo công tác tổ chức hạch toán kế toán và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo công tác tổ chức hạch toán kế toán và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư xây sẽ giúp ích cho bạn.