Bàn về lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC Kí HIỆU VIẾT TẮT VÀ SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3
1.1 Khỏi niệm và vai trũ của lập kế hoạch kiểm toỏn trong quỏ trỡnh kiểm toỏn 3
1.1.1 Khỏi niệm lập kế hoạch kiểm toỏn 3
1.2 Trỡnh tự lập kế hoạch kiểm toỏn và thiết kế cỏc phương pháp kiểm toán 5
1.2.1 Chuẩn bị kế hoạch kiểm toỏn 5
1.2.1.1 Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán 6
1.2.1.2 Nhận diện lý do kiểm toỏn của cụng ty khỏch hàng 8
1.2.1.3 Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán 9
1.2.1.4 Hợp đồng kiểm toán 10
1.2.2 Thu thập thông tin cơ sở: 13
1.2.2.1 Tỡm hiểu ngành nghề hoạt động kinh doanh của khách hàng 13
1.2.3 Thu thập thụng tin về nghĩa vụ phỏp lý của khỏch hàng: 15
1.2.4 Thực hiện thủ tục phõn tớch 16
1.2.5 Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro 17
1.2.5.1 Đánh giỏ tớnh trọng yếu 17
1.2.5.2 Đánh giá rủi ro 19
1.2.6. Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soỏt 21
1.2.7 Lập kế hoạch toàn diện và soạn thảo chương trỡnh kiểm toỏn 24
1.2.7.1 Chương trỡnh kiểm toỏn 24
1.2.7.2 Qui trỡnh thiết kế chương trỡnh kiểm toỏn 24
Chương II : HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN 27
2.1 Thực trạng lập kế hoạch kiểm toỏn trong cụng tỏc kiểm toỏn tại Việt Nam 27
2.2.1 Những ưu điểm trong lập kế hoạch kiểm toán: 27
2.1.2 Những tồn tại cần hoàn thiện 28
2.2 Cỏc kiến nghị hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toỏn 30
KẾT LUẬN 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32


Xem Thêm: Bàn về lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán sẽ giúp ích cho bạn.