Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty công trình giao thông 208
LỜI NÓI ĐẦU


Xu thế quốc tế hoá và hội nhập kinh tế trên phạm vi toàn cầu là xu thế có tính quy luật tất yếu. Trước tác động của nó nhiều doanh nghiệp ra đời và suy vong. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường tạo ra môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường, không những sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao mà còn phải tìm mọi biện pháp để hạ giá thành sản phẩm. Sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hạ sẽ là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ tăng nhanh vòng quay vốn và đem lại ngày càng nhiều lợi nhuận, từ đó tăng tích luỹ cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho công nhân viên.
Để đạt được điều đó thì điều đầu tiên là các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tính toán chính xác giá thành sản phẩm thông qua bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp phân tích đánh giá được tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành như thế nào . Từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu thiết yếu và luôn là một trong những vấn đề thời sự được các doanh nghiệp quan tâm.


Sau một thời gian thực tập tại công ty xây dựng công trình giao thông 208 được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo TS Trần Hồng Mai các cô chú trên công ty công trình giao thông 208 em lựa chọn đề tài:
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty công trình giao thông 208

Nội dung của luận văn gồm 3 phần:
Phần I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp xây lắp.
Phần II: Tình hình hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công trình giao thông 208
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty công trình giao thông 208.

Qua thực tập còn ít cùng với những kiến thức còn nhiều hạn chế,chắc chắn luận văn có nhiều sai sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo TS Trần Hồng Mai và các cô chú phòng kế toán Công ty công ty công trình giao thông208 đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn!


MỤC LỤC


Lời nói đầu 1
Chương I- Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 2
I- Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 2
1. Vai trò, vị trí và đặc điểm của ngành xây lắp 2
2. Vai trò, ý nghĩa của công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp 4
3. Đặc điểm và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
3.1. Chi phí sản xuất 4
3.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 7
4. Nhiệm vụ của kế toán 9
III- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 9
1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 9
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 9
1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 10
2. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp theo chế độ kế toán hiện hành 11
2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11
2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 13
2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 14
2.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 17
2.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 18
2.6. Kế toán tổng hợp chi phí 20
III- Các phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 21
1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 21
2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 22
3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo giá trị dự toán 23
V- Tính giá thành sản phẩm xây lắp 23
1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 23
2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 24
2.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 24
2.2. Phương pháp định mức 24
2.3. Phương pháp tính giá thành trực tiếp 25
2.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 25


Chương II- Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CTGT 208 26
I- Đặc điểm chung của Công ty công trình giao thông 208 26
1. Quá trình hình thành và phát triển 26
2. Chức năng , nhiệm vụ, đặc điểm sản xuất 26
II- Hệ thống tổ chức hoạt động sản xuất 27
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 27
2. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty 28
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 28
III- Thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty công trình giao thông 208 30
1. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 30
2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty công trình giao thông 208 31
2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 33
2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 45
2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 50
2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 56
2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ở Công ty công trình giao thông 208 61
2.7. Tính giá thành công trình ở Công ty công trình giao thông 208 62


Chương III- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty công trình giao thông 208 66
I- Những nhận xét chung về công tác kế toán của Công ty 66
1. Những ưu điểm 66
2. Những tồn tại 68
II- Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty công trình giao thông 208 69
Kết luận 77
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty công trình giao t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty công trình giao t sẽ giúp ích cho bạn.