Tên đề tài
Hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội
LỜI NÓI ĐẦU


Đất nước ta đang hội nhập và phát triển, cùng với cơ hội là các DN có điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ thì bên cạnh đó các DN cũng phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện hiện nay, thì các DN thương mại phải cải tiến hoạt động kinh doanh của mình cho phù hợp với yêu cầu đổi mới của nền kinh tế. Hoạt động kinh tế cơ bản của DN thương mại là lưu chuyển hàng hoá. Thông qua hoạt động lưu chuyển hàng hoá trên thị trường, các DN thương mại đã góp phần thúc đẩy mở rộng hoạt động buôn bán, mở rộng giao lưu hàng hoá, cải tiến nâng cao chất lượng hàng hoá, đáp ứng nhu cầu của xã hội


Mục tiêu của các DN thương mại là làm thế nào để tiêu thụ được nhiều hàng hoá nhất và thu hồi vốn một cách nhanh nhất. Để đạt được điều này thì quá trình lưu chuyển hàng hoá của công ty phải được tổ chức một cách hợp lý, khoa học nhằm quản lý có hiệu quả hàng hoá mua, bán, giá bán, giá vốn và tình hình thanh toán. Công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý quá trình lưu chuyển hàng hoá của công ty.


Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, sau một thời gian nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tế tại công ty Kinh doanh thép và vật tư Hà Nội, em đã nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung của bài viết này được trình bày trong 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận chung về hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá tại các DN thương mại.
Phần II: Thực trạng hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá tại công ty Kinh doanh thép và vật tư Hà Nội
Phần III: Hoàn thiện hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá tại công ty Kinh doanh thép và vật tư Hà Nội


MỤC LỤC
Danh mục bảng biểu
Danh mục sơ đồ
Danh mục ký hiệu viết tắt
Lời nói đầu 1
Chương 1: Cơ sở lý luận về hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại các Doanh nghiệp kinh doanh thương mại 2
1.1. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong các DN kinh doanh thương mại 2
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 2
1.1.2. Khái niệm và nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 3
1.1.2.1. Khái niệm: 3
1.1.2.2. Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 3
1.2. Hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại các DN thương mại: 4
1.2.1. Hạch toán quá trình mua hàng: 4
1.2.1.1. Các vấn đề kinh tế cơ bản ảnh hưởng tới hạch toán quá trình mua hàng: 4
1.2.1.2. Kế toán chi tiết hàng hoá: 6
a. Phương pháp thẻ song song: 6
b. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 7
c. Phương pháp sổ số dư: 8
1.2.1.3 Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng 9
a. Theo phương pháp KKTX 9
b. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp KKĐK: 12
1.2.2. Hạch toán quá trình tiêu thụ hàng hoá: 13
1.2.2.1 Các vấn đề kinh tế cơ bản có liên quan ảnh hưởng tới quá trình bán hàng 13
1.2.2.2 Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá: 16
a. Tài khoản sử dụng: 16
b. Phương pháp hạch toán: 17
1.2.3. Hạch toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn khó và dự phòng phải thu khó đòi 21
1.2.3.1. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 21
1.2.3.2. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 21
1.2.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả tiêu thụ hàng hoá. 22
1.2.4.1. Hạch toán chi phí bán hàng 22
1.2.4.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 23
1.2.4.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 23
1.2.4. Đặc điểm hạch toán lưu chuyển hàng hoá ở một số nước trên thế giới 24
1.2.4.1 Theo hệ thống kế toán Mỹ: 24
1.2.4.2. Theo hệ thống kế toán Anh 25


Chương 2: Thực trạng hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá tại công ty kinh doanh thép và vật tư hà nội 26
2.1. Đặc điểm kinh tế -kỹ thuật và tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội. 26
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 26
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh của công ty 29
2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 29
2.1.2.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty 29
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty 30
2.2. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội 32
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán: 32
2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán của Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội 35
2.3. Hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội 37
2.3.1. Hạch toán quá trình mua hàng: 37
2.3.1.1. Phương thức mua hàng và thanh toán áp dụng tại công ty Kinh doanh thép và vật tư Hà Nội. 37
2.3.1.2. Phương pháp tính giá hàng nhập kho: 38
2.3.1.3. Hạch toán chi tiết hàng hoá 38
2.3.1.4. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng 42
a. Tài khoản sử dụng: 42
b. Phương pháp hạch toán: 42
2.3.2. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội. 49
2.3.2.1. Phương thức tiêu thụ và thanh toán áp dụng tại công ty: 49
2.3.2.2. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 51
a. Tài khoản sử dụng: 51
b. Phương pháp hạch toán: 51
2.3.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 63
2.3.3.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 63
2.3.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá: 64


Chương 3: Hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội 66
3.1. Đánh giá chung thực trạng hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty Kinh doanh thép và vật tư Hà Nội. 66
3.1.1. Về chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ: 66
3.1.2. Về vận dụng hệ thống tài khoản và cách thức kế toán: 67
3.1.3. Về hệ thống sổ kế toán 68
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty. 68
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện: 68
3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện: 69
3.2.3. Một số giải pháp hoàn thiện: 69
3.2.3.1. Về chứng từ và sự luân chuyển chứng từ 69
3.2.3.2. Về hạch toán chiết khấu thanh toán cho khách hàng 69
3.2.3.3. Về hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 70
3.2.3.4. Về hạch toán chi tiết hàng tồn kho 70
3.2.3.5. Về phương pháp tính giá hàng xuất kho: 71
3.2.3.6. Về vận dụng sổ kế toán 71
Kết luận 73
Tài liệu tham khảo 74
DANH MỤC BẢNG, BIỂU


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.