Tên đề tài
Thực trạng & 1 số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán NVL - CCDC tại C.ty Virasimex
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CôNG TY VIRASIMEX 2
1.1 Lịch sử phỏt triển và hỡnh thành của cụng ty 2
1.2 Đặc điểm của công ty 3
1.2.1 Đặc điểm chung: 3
1.2.2 Chức năng của công ty 7
1.2.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Cụng ty. 7
1.2.4 Bộ máy tổ chức quản lý của cụng ty 8
1.3 Đặc điểm bộ máy kế toán và công tác kế toán trong công ty 16
1.3.1 Mụ hỡnh tổ chức, phõn cụng lao động của bộ máy kế toán. 16
1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng 19


PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU, CôNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CôNG TY VIRASIMEX 29
2.1 Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 29
2.2 Kế toỏn chi tiết Nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ 32
2.2.1 Kế toỏn nhập kho Nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ: 33
2.3.2 Kế toỏn chi tiết xuất Nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ 41
2.3 Kế toỏn tổng hợp nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ 46
2.3.1 Hoạch toán các biến động tăng Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 47
2.3.2 Hoạch toán các biến động giảm Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ 55
2.3.3 Quá trình kế toỏn tổng hợp nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ 65


PHẦN III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VIRASIMEX 72
3.1 Ưu nhược điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Virasimex 72
3.1.1 Những ưu điểm trong hoạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ của công ty 73
3.1.2 Một số tồn tại cần khắc phục 76
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện Kế toỏn Nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ trong cụng ty 78
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 78
3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toỏn Nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ tại cụng ty Virasimex 79
KẾT LUẬN 84


Xem Thêm: Thực trạng & 1 số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - CCDC tại công ty Virasimex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng & 1 số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - CCDC tại công ty Virasimex sẽ giúp ích cho bạn.