Tên đề tài
Quy mô hoạt động, tổ chức kế toán Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 3
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ 5
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà 5
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Hà 8
1.3. Tổ chức quản lý của Công ty .10


PHẦN II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ 13
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà .13
2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà .15
2.2.1. Khái quát chung về việc vận dụng Chế độ kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà .15
2.2.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán .16
2.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán .18
2.2.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán .22
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán .25
2.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống kế toán máy tại Công ty .27


PHẦN III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ .29
3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà .29
3.2. Định hướng phát triển tổ chức kế toán .32
KẾT LUẬN .34


Xem Thêm: Quy mô hoạt động, tổ chức kế toán Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy mô hoạt động, tổ chức kế toán Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà sẽ giúp ích cho bạn.