Tên đề tài
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP XNK - Thương mại Bảo Ngọc

PHỤ LỤC


Tên chuyên đề: Hach toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
Lời mở đầu:
1.Ý nghĩa của đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Nội dung đề tài gồm 3 phần chính:
Phần I: Khái quát chung về công ty
Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
Phần III: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

Phần I: Tổng quan về công ty
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.2 Chức năng, lĩnh vực kinh doanh.
1.1.3 Nhiệm vụ
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty (Hoạt động thương mại của công ty)
1.3 Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty
1.3.1 Bộ máy quản lý
1.3.2 Chức năng nhiệm của các phòng ban.
1.4 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.4.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.
- Sơ đồ bộ máy kê toán của công ty
- Chức năng nhiệm vụ của kế toán.
1.4.2 Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán tại công ty.
Hình thức kế toán.
Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán.
Hệ thống báo cáo.
1.4.3 Đặc điểm kinh tế tài chính khác.


Phần II
Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
2.1 Đặc điểm lao động, quỹ lương và yêu cầu quản lý lao động , quỹ lương.
2.1.1 Đặc điểm về lao động.
2.1.2 Đặc điểm về quỹ lương, quỹ BHXH, KPCĐ
2.1.3 Các hình thức trả lương.
2.2 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương BHXH , BHYT, KPCĐ
2.3 Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động.
2.4 Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động.


Phần III
Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
1. Nhận xét về tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty
2. Tính tất yếu của việc hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty .
3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty
4. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động.


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP xuất nhập khẩu - Thương mại Bảo Ng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP xuất nhập khẩu - Thương mại Bảo Ng sẽ giúp ích cho bạn.