Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phát Đạt (ko lý luận)
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT. 3
1.1. Đặc điểm lao động của công ty TNHH Phát Đạt 3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 3
1.1.2. Đặc điểm lao động của công ty 4
1.2. Các hình thức trả lương tại công ty TNHH Phát Đạt 6 1.2.1. Đặc điểm của tiền lương tại công ty 6
1.2.2. Các hình thức trả lương 7
1.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phát Đạt 9
1.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại công ty 10
1.4.1 Tổ chức quản lý lao động 10
1.4.2 Tổ chức quản lý tiền lương 16


PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT 18
2.1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phát Đạt 18
2.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng 18
2.1.2 Phương pháp tính lương 20
2.1.2.1. Phương pháp tính lương cho bộ phận gián tiếp 20
2.1.2.2. Phương pháp tính lương cho bộ phận sản xuất 30
2.1.3. Tài khoản sử dụng 44
2.1.4. Quy trình kế toán 46
2.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phát Đạt 49
2.2.1. Chứng từ sử dụng 49
2.2.2. Tài khoản sử dụng 49
2.2.3. Quy trình kế toán 50


PHẦN III. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT 58
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phát Đạt 58
3.1.1 Những ưu điểm 59
3.1.2 Những hạn chế 62
3.2. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phát Đạt 63
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán 63
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản kế toán 64
3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán 65


KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phát Đạt (ko lý luận)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phát Đạt (ko lý luận) sẽ giúp ích cho bạn.