Tên đề tài
Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng 3
1.1. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng 3
1.2. Đặc điểm kinh doanh. đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và đặc điểm thị trường kinh doanh của công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng 8
1.2.1. Đặc điểm kinh doanh 8
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 9
1.2.3. Đặc điểm thị tr*êng kinh doanh 9
1.3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 10
1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty xây dựng Quyết Thắng 11


Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng 15
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 15
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán 17
2.2.1. Chính sách kế toán chung áp dụng tại Công ty 17
2.2.2. Tổ chức hệ thống chứng từ 18
2.2.2.1. Hệ thống chứng từ mà doanh nghiệp sử dụng: 18
2.2.2.2. Quy trình luân chuyển chứng từ: 20
2.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 20
2.2.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 20
2.2.4.1. Hình thức sổ kế toán 20
2.2.4.2. Quy trình ghi sổ kế toán: 21
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 24
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành chủ yếu tại Công ty 25
2.3.1. Kế toán phần hành thu mua nguyên vật liệu 25
2.3.1.1. Các thủ tục, chứng từ kế toán áp dụng 25
2.3.1.2. Quy trình ghi sổ kế toán nghiệp vụ mua NVL 27
2.3.2. Kế toán phần hành tiền lương và nhân viên 29
2.3.2.1. Các thủ tục, chứng từ kế toán áp dụng 29
2.3.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán phần hành tiền lương và nhân viên 30
2.3.3. Kế toán phÇn hµnh tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ 33
2.3.3.1. KÕ to¸n chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 33
2.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 41
2.3.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 45
2.3.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 51
2.3.3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 55


Chương III: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng 60
3.1. Nhận xét chung về thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng 60
3.1.1. Ưu điểm 60
3.1.2. Một số vấn đề còn tồn tại 61
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm cải thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng 63
KẾT LUẬN 65


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Quyết Thắng sẽ giúp ích cho bạn.