Tên đề tài
Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn tư vấn đầu tư và công nghệ RO
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ RO 2
1.1. Khái quát về Công ty 2
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 2
1.1.1.1 Quá trình phát triển 2
1.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 3
1.1.1.3 Tình hình kinh doanh. 3
1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 4
1.2.1.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 4
1.2.2. Đặc điểm quy trình kinh doanh 5
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH Tập đoàn tư vấn đầu tư và Công nghệ RO 5
1.3.1.Mô hình tổ chức bộ máy. 5
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH Tập đoàn tư vấn đầu tư và Công nghệ RO. 10
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 10
1.4.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Công ty 13


PHẦN 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẨU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ RO 21
2.1 Kế toán doanh thu và thu nhập khác. 21
2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng. 21
2.1.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng 32
2.1.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu bán hàng 34
2.2. Kế toán chi phí 37
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 37
2.2.1.1. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 40
2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 43
2.2.2.1. Kế toán chí phí bán hàng 43
2.2.2.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 47
2.2.2.3. Kế toán tổng hợp về chi phí quản lý doanh nghiệp 49
2.2.3. Kế toán chi phí khác 52
2.2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 52
2.2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí khác 53
2.2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí khác 55
2.2.4. Kế toán kết quả kinh doanh 58


PHẦN 3. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ RO. 61
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn tư vấn đầu tư và Công nghệ RO 61
3.1.1. Ưu điểm 62
3.1.2. Nhược điểm 65
3.2. Phương hướng hoàn thiện 66
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn tư vấn đầu tư và Công nghệ RO 66
3.2.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn tư vấn đầu tư và Công nghệ RO 67
3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn tư vấn đầu tư và Công nghệ RO 68
KẾT LUẬN 71


TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


Xem Thêm: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn tư vấn đầu tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn tư vấn đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.