Tên đề tài
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại C.ty TNHH Đức Mỹ <kiến tập>
MỤC LỤC

Phần I: Tổng quan về công ty TNHH Đức Mỹ 1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Đức Mỹ. 2
1.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh 2
1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 3
1.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 8
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Đức Mỹ 12
1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 12
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban của công ty 13


Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ 14
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 14
2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 14
2.1.2 Chức năng các bộ phận trong bộ máy kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ. 16
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ. 19
2.2.1 Chính sách kế toán chung. 19
2.2.2 Áp dụng chế độ kế toán. 20
2.3 Đặc điểm một số phần hành chủ yếu tại c«ng ty TNHH Đức Mỹ. 26
2.3.1 Kế toán chi phí sản xuất . 26
2.3.2. Kế toán bán hàng 40
2.3.3. Kế toán thanh toán víi người bán, khách hàng 44


PHầN III: Nhận xét về tổ chức kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ 48
3.1. Nhận xét đánh giá 48
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán 50


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ sẽ giúp ích cho bạn.