Tên đề tài
Tổ chức hạch toán kế toán và phương hướng hoàn thiện tại Công ty Kim khí Hà Nội
MỤC LỤC


Phần I. Giới thiệu tổng quan về công ty kim khí Hà Nội 1
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1
II. Đặc điểm kinh tế -kỹ thuật 2
III. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 7


Phần II. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Kim khí Hà Nội 12
I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 12
II. Đặc điểm tổ chức chứng từ kế toán 15
III. Đặc điểm tổ chức tài khoản kế toán. 17
IV. Đặc điểm tổ chức sổ sách kế toán 19
V. Đặc điểm tổ chức báo cáo kế toán tại Công ty. 23
VI. Kế toán một số phần hành chủ yếu của đơn vị 26
1. Kế toán mua hàng 27
2. Kế toán bán hàng 29


Phần III. Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán và phương hướng hoàn thiện tại Công ty Kim khí Hà Nội. 34
I. Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Kim khí Hà Nội 34
II. Phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Kim khí Hà Nội 40
Danh mục tài liệu tham khảo 43


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán kế toán và phương hướng hoàn thiện tại Công ty Kim khí Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán và phương hướng hoàn thiện tại Công ty Kim khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.