Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 1
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU


BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU


PHẦN I – THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1 1
1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT DỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT 1 1
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 1
1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1 2
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 4
1.1.4. Đặc điểm tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 6
1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CONG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1 10
1.2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT. 10
1.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1 12
1.2.2.1. Các chính sách kế toán chung 12
1.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 13
1.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 13
1.2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 14
1.2.2.5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 17
1.3. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT 1 17
1.3.1. Tình hình sử dụng lao động và kế toán lao động tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 17
1.3.1.1. Tình hình sử dụng lao động tại Công ty 17
1.3.1.2. Kế toán lao động tại Công ty 20
1.3.2. Chế độ tiền lương tại Công ty cổ phần SXVL & XDCT 1 20
1.3.2.1. Lương trả theo thời gian 22
1.3.2.2. Hình thức trả lương khoán 24
1.3.3. Tài khoản sử dụng 32
1.3.4. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1. 33
1.3.4.1. Hạch toán tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động 33
1.3.4.2. Hạch toán các khoản trích theo lương. 36


PHẦN II – HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 40
2.1. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG KẾ ROÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN SXVL&XDCT 40
2.1.1. Những thành tựu đạt được. 40
2.1.2. Một số tồn tại, hạn chế. 43
2.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT 1 45
2.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 45
2.2.2. Yêu cầu và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty. 46
2.2.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1 48
KẾT LUẬN


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


PHỤ LỤC


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP sản xuất vật liệu và xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP sản xuất vật liệu và xây sẽ giúp ích cho bạn.