Tên đề tài
Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần Vintesgroup
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM - BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 2
1. Khái niệm thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác kế toán bán hàng. 2
1.1 Khái niệm thành phẩm và phân biệt thành phẩm với sản phẩm. 2
1.2 Khái niệm bán hàng và bản chất của quá trình bán hàng. 2
1.3 Ý nghĩa của công tác bán hàng. 3
2. Các phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm. 3
2.1 Giá gốc thành phẩm nhập kho. 4
2.2 Giá gốc thành phẩm xuất kho. 4
2.2.1. phương pháp bình quân gia quyền.(tồn đầu kỳ, cả kỳ dự trữ sau mỗi lần nhập) 4
2.2.2 phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO). 5
2.2.3. phương pháp nhập sau xuất trước(LIFO). 5
2.2.4. phương pháp thực tế đích danh. 5
2.2.5. phương pháp giá hạch toán. 5
3. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. 6
3.1 Khái niệm doanh thu : 6
3.2 Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng: 6
3.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu: 7
4. Các phương thức bán và các phương thức thanh toán. Các phương thức bán. 7
4.1 Các phương thức bán hàng 7
4.1.1. kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp. 7
4.1.2. Kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng đi cho khách hàng. 7
4.1.3. Bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng. 8
4.1.4. Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp. 8
4.1.5. Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng. 8
4.1.6. Bán hàng nội bộ. 8
4.2 Các phương thức thanh toán. 8
5. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 9
6. Chứng từ kế toán , các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm. 9
6.1 Các chứng từ kế toán. 9
6.2 Các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm. 10
6.2.1 Phương pháp thẻ song song. 10
6.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 11
6.2.3. Phương pháp Sổ số dư. 12
7. Kế toán tổng hợp thành phẩm. 13
7.1 Tài khoản kế toán sử dụng: 13
7.2 Trình tự kế toán và các nghiệp vụ chủ yếu 14
8. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán. 15
8.1 Tài khoản sử dụng:Tk 157, 632 , 511 , 512 , 531 , 532 , 521 15
8.2 Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu. 18
8.2.1. Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp 18
8.2.2. kế toán theo phương pháp gửi hàng đI cho khách hàng 20
8.2.3.Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý , ký gửi 21
8.2.3. kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp. 23
9. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 24
9.1 Kế toán chi phí bán hàng. 24
9.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 27
9.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 30


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINTESGROUP
1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 33
1.1 Các hoạt động kinh doanh chính: 33
2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY 42
2.1. Kế toán thành phẩm, hàng hoá. 42
2.1.1Kế toán chi tiết thành phẩm 42
2.2 Kế toán quá trình bán hàng : 58
2.2.1 Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình bán hàng của Công ty cổ phần Vintesgroup 58
2.2.2 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán hàng: 59
2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 72
2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng. 72
2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 76
2.3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 81


CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY VINTESGROUP
I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 86
II. Nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại. Cty Vintesgroup 86
III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Cty Vintesgroup 88
KẾT LUẬN 97


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần Vintesgroup
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần Vintesgroup sẽ giúp ích cho bạn.