Tên đề tài
Tổ chức công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Bác ThànhMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 3
I. Những vấn đề cơ bản về TSCĐ 3
1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của TSCĐ 3
1.1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 3
1.2. Phân loại TSCĐ 3
2. Vai trò của TSCĐ 5
3. Yêu cầu quản lý TSCĐ 6
4. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 6
5. Nguyên tắc kế toán TSCĐ 7
6. Đánh giá TSCĐ 8
II. Tổ chức hạch toán TSCĐ 9
1. Hạch toán chi tiết 9
2. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 10
3. Kế toán khấu hao TSCĐ 13
4. Kế toán sửa chữa TSCĐ 14
5. Kế toán cho thuê và đi thuê TSCĐ 16
6. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 16
6.1. Chỉ tiêu về cơ cấu TSCĐ 17
6.2. Chỉ tiêu về tình hình sử dụng TSCĐ 17
6.3. Phân tích chỉ tiêu tình hình trang bị TSCĐ 18
6.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 18


PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH BÁC THÀNH 20
I. Khái quát trung về công ty TNHH Bác Thành 20
1. Lịch sử hình thành và phát triển 20
2. Các lĩnh vực đăng ký hoạt động 21
3. Nguồn nhân lực 22
4. Phân bố nhân lực tại các bộ phận 22
5. Sơ đồ tổ chức 23
6. Chức năng của từng bộ phận 23
7. Những điểm nổi bật của công ty 26
8. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng 26
9. Hình thức kế toán áp dụng 26
10. Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty TNHH Bác Thành 27
10.1. Phân loại tài sản cố định 28
10.2. Hạch toán chi tiết 30
10.3. Hạch toán tổng hợp 34
11. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 49


PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH BÁCH THÀNH. 52
I- Một số nhận xét về thực trạng tổ chức công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty TNHH Bác Thành. 52
1. Những thành tích đạt được. 52
2. Một số vấn đề còn hạn chế và tồn tại. 54
II- Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Bác Thành. 55
III- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Bác Thành. 55
KẾT LUẬN 59


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Bác Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Bác Thành sẽ giúp ích cho bạn.