Tên đề tài
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán của Chi nhánh Công ty cố phần Sông Đà tại Hà Nội
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 2


PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 TẠI HÀ NỘI. 3
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 25 tại Hà Nội. 3
1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh: 4
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: 4
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty: 5
1.3. Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty: 7
1.4.Tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của chi nhánh: 9


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỐ PHẦN SÔNG ĐÀ TẠI HÀ NỘI. 12
2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh: 12
2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 15
2.2.1. Các chính sách kế toán chung: 15
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: 16
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của chi nhánh: 17
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: 18
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: 21
2.3. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể: 22
2.3.1. Kế toán mua NVL, CCDC và thanh toán tiền mua hàng: 22
2.3.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp: 24
2.3.3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp: 28
2.3.4. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm: 29
2.3.5. Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận: 30
2.3.6. Kế toán các nguồn vốn và các quỹ của doanh nghiệp: 31


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 TẠI HÀ NỘI. 35
3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán: 35
3.2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán: 35
KẾT LUẬN: 38


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán của Chi nhánh Công ty cố phần Sông Đà tại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán của Chi nhánh Công ty cố phần Sông Đà tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.