Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Hà Dung
Mục lục


Lời nói đầu


Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng trong DN thương mại
1.1- Một số lý luận cơ bản về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1- Một số khái niệm chung trong kế toán bán hàng
1.1.2- Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3- Nhiệm vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2- Tổ chức công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1- Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng
1.2.2- Trình tự công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.3 – Kế toán xác dịnh kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại .
1.3- Các hình thưc ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp thương mại


Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và tại công ty TNHH thương mại Hà Dung
I- Tổng quan về công ty TNHH Hà Dung
1.1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2- Chức năng nhiệm vụ của công ty
1.3- Tổ chức bộ máy quản lý công ty
1.4- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
II- Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty
2.1- Đặc điểm nhiệm vụ bán hàng tại công ty
2.2- Nội dung công tác kế toán bán hàng tại công ty


Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH thương mại Hà Dung
3.1- Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng tại công ty
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.2- Những ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty
Kết Luận


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Hà Dung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Hà Dung sẽ giúp ích cho bạn.