Tên đề tài
Vấn đề tiền lương - tiền thưởng tại công ty TNHH Thái Hà
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1


Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THÁI HÀ 2
1.1. THÔNG TIN CHUNG: 2
1.2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THÁI HÀ 2
1.3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH THÁI HÀ. 4
1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH THÁI HÀ 5
1.4.1. Cơ cấu sản xuất 5
1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 9
1.5. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH THÁI HÀ. 15
1.5.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường . 15
1.5.1.1 Đặc điểm về thị trường của công ty. 15
1.5.1.2. Đăc điểm về sản phẩm và dịch vụ của công ty. 17
1.52. Đặc điểm về tổ chức sản xuất. 18
1.5.3. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty. 19
1.5.4. Đặc điểm về máy móc thiết bị. 23
1.5.5. Đặc điểm về nguyên vật liệu. 26
1.5.6 Tình hình tài chính của công ty. 29


Chương II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH THÁI HÀ 32
2.1.NGUỒN TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY 32
2.2.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH THÁI HÀ 33
2.2.1. Nhân tố bên ngoài. 33
2.2.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 34
Đặc điểm về lao động của công ty 35
2.2.3. Các yếu tố thuộc về công việc. 36
2.2.4. Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động. 38
2.3. CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH THÁI HÀ. 38
2.3.1. Quy định trả lương tại công ty. 38
2.3.2. Phương pháp trả lương tại công ty TNHH Thái Hà. 42
2.3.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 42
2.3.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian 44
2.3.3. Công tác trả thưởng tại công ty TNHH Thái Hà. 46
2.3.3.1. Thưởng cá nhân tổ trưởng tổ phó sản xuất và công nhân thuộc các tổ may. 47
2.3.3.2. Thưởng tập thể. 48
2.3.3.3. Thưởng tháng. 50
2.3.4 Các tiền đề, điều kiện trả lương tại công ty TNHH Thái Hà 52
2.3.4.1. Công tác định mức lao động 52
2.3.4.2. Phân công bố chí lao động. 54
2.3.4.3. Công tác quản lý chất lượng và số lượng hoàn thành. 55
2.3.4.4 Tổ chức phục vụ các điều khiện vật chất cho người lao động 56
2.3.5 Đánh giá chung về công tác trả lương trả thưởng tại công ty TNHH Thái Hà 57
2.3.5.1. Ưu điểm 57
2.3.5.2. Nhược điểm và nguyên nhân 58


Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH THÁI HÀ 63
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 63
3.1.1 Định hướng chung 63
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH THÁI HÀ 65
3.2.1 Hoàn thiện công tác định mức lao động 65
3.2.2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 67
3.2.2.1. Hoàn thiện công tác đánh giá người lao động 67
3.2.2.2. Hoàn thiện hệ thống thang bảng lương 68
3.2.3. Hoàn thiện hình thức trả lương cho nhân viên phục vụ 69
3.2.4. Hoàn thiện phương pháp xây dựng đơn giá sản phẩm. 70
3.2.5 Hoàn thiện mức thưởng đối với hình thức thưởng vượt kế hoạch. 71
3.2.6. Nâng cao trình độ cho người làm công tác tiền lương tiền thưởng 72
KẾT LUẬN 74


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75


Xem Thêm: Vấn đề tiền lương - tiền thưởng tại công ty TNHH Thái Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề tiền lương - tiền thưởng tại công ty TNHH Thái Hà sẽ giúp ích cho bạn.