Tên đề tài
Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Trung tâm kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam
MỤC LỤC


Lời mở đầu 1


I. TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm Kỹ thuật truyền hình Cáp Việt Nam. 2
2. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật truyền hình Cáp Việt Nam. 5
3. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý của Trung tâm Kỹ thuật truyền hình Cáp Việt Nam. 6
4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Kỹ thuật truyển hình Cáp Việt Nam 8


II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 9
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam 9
2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam 10
3. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Trung tâm Kỹ thuật truyền hình Cáp Việt Nam 12
4. Cách thức tổ chức kế toán phần hành Kế toán Bán hàng và công nợ phải thu 22
5. Cách thức kế toán Tài sản cố định 25


III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM 28
1. Ưu điểm của công tác kế toán tại Trung tâm kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam 28
2. Nhược điểm của công tác kế toán tại trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam 29

KẾT LUẬN
30


Xem Thêm: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Trung tâm kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Trung tâm kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.