Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98
MỤC LỤC


Lời mở đầu 4
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hang của Công ty TNHH Thương mại 98 5
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại 98 5
1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty TNHH Thương mại 98 5
1.1.2. Thị trường của Công ty TNHH Thương mại 98 6
1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty TNHH Thương mại 98 6
1.2. Tổ chức hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại 98 9


Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98 11
2.1. Kế toán doanh thu 11
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 11
2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu 21
2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 25
2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 27
2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 27
2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 30
2.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 34
2.3. Kế toán chi phí bán hàng 35
2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 35
2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 37
2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hàng 40


Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98 41
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 41
3.1.1. Ưu điểm 41
3.1.2. Nhược điểm 42
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 42
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98 43
3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng 43
3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 44
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 49
3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 50
3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 51
3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng 51


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98 sẽ giúp ích cho bạn.