Tên đề tài
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp 26-3, Công ty 26 - Bộ Quốc PhòngMục lục.


LỜI MỞ ĐẦU. 1


Chương I : Khái quát chung về Công ty 26- Bộ Quốc Phòng. 3
1.1. lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 26 – Bộ Quốc Phòng 6
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 8
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ của xí nghiệp 26.3, Công ty 26 – Bộ Quốc Phòng. 13
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại xí nghiệp 26.3, công ty 26 – Bộ Quốc Phòng. 15
1.4.1.Đặc điểm bộ máy kế toán và tổ chức bộ máy kế toán. 15
1.4.2. Tổ chức công tác kế toán. 17


Chương II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 20
2.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp 26.3, công ty 26 – Bộ quốc phòng. 20
2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí tại xí nghiệp. 20
2.1.2. Các khoản mục hạch toán chi phí. 21
2.1.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp 26.3. 22
2.2. Thực trạng hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp. 23
2.2.1. chứng từ kế toán sử dụng. 24
2.2.2. Tài khoản sử dụng. 28
2.2.3. Trình tự hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 29
2.2.4. Sổ kế toán. 33
2.3.Thực trạng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 36
2.3.1. chứng từ kế toán sử dụng. 36
2.3.2. Tài khoản sử dụng. 41
2.3.3. Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 41
2.3.4. Sổ kế toán. 43
2.4. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất chung. 47
2.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng để hạch toán Chi phí sản xuất chung. 48
2.4.2. Tài khoản sử dụng. 48
2.4.3. Trình tự hạch toán Chi phí sản xuất chung tại xí nghiệp. 49
2.4.4. Sổ kế toán. 52
2.5. Thực trạng kế tính giá thành tại Xí nghiệp 26.3, Công ty 26 - Bộ Quốc Phòng. 55
2.5.1. Tài khoản sử dụng. 55
2.5.2. phương pháp tính giá thành. 56


Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuát và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.3, công ty 26 – Bộ quốc phòng. 58
3.1. Phương hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới của toàn công ty nói chung. 58
3.2. Đánh giá chung về công tác kế toán tại xí nghiệp 59
3.2.1. Ưu điểm. 59
3.2.2. Tồn tại. 60
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 26.3, Công ty 26 - Bộ Quốc Phòng. 62
3.3.1. Giải pháp về phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho. 62
3.3.2. Giả pháp về trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất. 64
3.3.3. Hoàn thiện bảng kê phân bổ khấu hao. 67
3.3.4. Hoàn thiện kế toán tổng hợp chi phí toàn doanh nghiệp. 67
3.3.5. Một số đề xuất khác về vấn đề kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của xí nghiệp 26.3. 69
3.4. Phương hướng hạ giá thành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 69
3.4.1. Phương hướng đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 69
3.4.2. Phương hướng đối với chi phí nhân công trực tiếp. 70
3.4.3. Phương hướng đối với chi phí sản xuất chung. 71
KẾT LUẬN. 72


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 73


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp 26-3, Công ty 26 - Bộ Quốc Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp 26-3, Công ty 26 - Bộ Quốc Phòng sẽ giúp ích cho bạn.