Tên đề tài
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Nhà máy xi măng Lưu Xá
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG LƯU XÁ 3
1.1.Quá trình hình thành và phát triển Nhà máy xi măng Lưu Xá. 3
1.1.1 Giới thiệu về nhà máy xi măng Lưu Xá 3
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy xi măng Lưu xá. 3
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy xi măng Lưu xá. 4
1.2.1 Chức năng nhiệm vụ của Nhà máy 4
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy 5
1.2.3 Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của nhà máy 8
1.3 Tổ chức mộ máy quản lí hoạt động sản xuất-kinh doanh của Nhà máy 9
1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 9
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý. 10
1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Nhà máy Xi măng Lưu Xá 12
1.4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong một số năm gần đây 12
1.4.2.Tình hình tài chính của nhà máy 15


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THÒNG KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY 19
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Nhà máy 19
2.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Nhà máy. 19
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ kế toán. 19
2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại Nhà máy: 21
2.2.1 Các chính sách kế toán chung 21
2.2.5 Về hệ thống báo cáo tài chính: 28
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu 28
2.3.1 Tổ chức hạch toán phần hành kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: 28
2.3.2 Tổ chức hạch toán TSCĐ 30
2.3.4. Tổ chức hạch toán thành phẩm, hàng hóa, xác định kết quả 34


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LƯU XÁ 36
3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán 37
3.1.1 Những ưu điểm 36
3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân 37
3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán 37
3.2.1 Những ưu diểm 37
3.2.2 Những tồn tại và nguyên nhân 37
3.3. Những kiến nghị 37


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Nhà máy xi măng Lưu Xá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Nhà máy xi măng Lưu Xá sẽ giúp ích cho bạn.